Ombygging ved Fatland Oslo påvirker slakteaktiviteten

10. oktober 2019
Slakteriet i Oslo bygges ut og moderniseres. Innspurt og innkjøring av anlegget påvirker slaktedager og -kapasitet.
Les mer
20191011 074223

Ombygging ved Fatland Oslo påvirker slakteaktiviteten

Slakteriet i Oslo bygges ut og moderniseres. Innspurt og innkjøring av anlegget påvirker slaktedager og -kapasitet.

"Nye" Fatland Oslo skal være tilbake i full drift fra mandag 11. november. Fra lørdag 26. oktober vil ombyggingen påvirke slakteaktiviteten på svin, storfe og småfe på følgende måte:


Det nye bygget, som nå er under ferdigstillelse, er på rundt 520 kvadratmeter. Av dette skal slakteriet disponere ca. 400 kvadratmeter til ny skollelinje, mens Fatland Salg skal disponere rundt 100 kvadratmeter.

Utbyggingen og modernisering gir Fatland Oslo enda bedre driftsstabilitet og tilbud til våre produsenter. Det nye anlegget vil også legge til rette for et enda bedre arbeidsmiljø og slakt med enda bedre kvalitet.


I full drift

26.okt
27.okt
28.okt
29.okt
30.okt
31.okt
01.nov
02.nov
03.nov
04.nov
05.nov
06.nov
07.nov
08.nov
09.nov
10.nov
11.nov
Gris/PurkeMax 500
prøveslakting 100
Storfe

Sau
Prøveslakte sau 200
Slaktestans = merket rødt

Slakting pr dyreslag= merket grønn

Obligatorisk e-læringskurs i dyrevelferdsprogrammet for gris

09. oktober 2019
God dyrevelferd er viktig for dyra, for bøndene og forbrukerne. Derfor har svinenæringen etablert et dyrevelferdsprogram for å sikre god dyrevelferd for alle norske griser.
Les mer
Smågris

Obligatorisk e-læringskurs i dyrevelferdsprogrammet for gris

God dyrevelferd er viktig for dyra, for bøndene og forbrukerne. Derfor har svinenæringen etablert et dyrevelferdsprogram for å sikre god dyrevelferd for alle norske griser.

Fra 1. juli 2019 ble alle besetningstyper, også de som har purker, omfattet av det som nå heter dyrevelferdsprogrammet for svin. Dyrevelferdsprogrammet stiller krav om systematisk dokumentasjon og regelmessige veterinærbesøk, loggføring av håndtering av sjukdom og skadde dyr, tettere oppfølging fra slakteriene og økonomiske sanksjoner ved avvik fra kravene.


Som en obligatorisk del av dyrevelferdsprogrammet for svin og en basisopplæring, har Animalia i samarbeid med Norsvin utviklet et e-læringskurs for dyreeiere og røktere. Norges Bondelag, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og Nortura stiller seg bak innholdet. Fristen for gjennomføring er 1. januar 2020.

Tilgang til kurset fåes via Animalia


Kursets innhold har fokus på praktisk arbeid med dyrevelferd hos gris. Læringsdesignet er lagt opp med tegnede figurer og animasjoner for god og forenklet fremstilling av læringsinnholdet.

Deltakeren får en innføring i hvordan jobbe med observasjon av dyra, opplæring i grisens normale atferd, hvordan følge opp sjuke og skadde dyr, og eksempler på tiltak for å sikre god dyrevelferd i egen besetning. Kursinnholdet er lagt opp til at deltakeren skal kunne omsette ny kunnskap til god praksis i fjøset.

God dyrevelferd gir bedre helse hos dyra, trivsel på arbeidsplassen og større økonomisk avkasting.


Introduksjonspris frem til 1.1.20

 • Kr. 500,- for dyreeier / 1 lisens (eks mva)
 • Kr. 250,- for røkter(e) ved kjøp av flere lisenser (eks mva)

Ordinær pris etter 1.1.20

 • Kr. 800,- for dyreeier / 1 lisens (eks mva)
 • Kr. 400,- for røkter(e) ved kjøp av flere lisenser (eks mva)

Pakkepris til skoleklasser eller større grupper – ta kontakt med Animalia.

Nye produsentnumre - storfeprodusenter får dyreholds-ID

07. oktober 2019
Mange produsenter får fra nyttår nytt produsentnummer. I høst får alle storfeprodusenter en dyreholds-ID. Her får du mer info.
Les mer
kviger-3

Nye produsentnumre - storfeprodusenter får dyreholds-ID

Mange produsenter får fra nyttår nytt produsentnummer. I høst får alle storfeprodusenter en dyreholds-ID. Her får du mer info.

1. januar 2020 vil store deler av landet få nye fylkes- og kommunenummer. Produsenter i de berørte områdene vil som følge av dette få nytt produsentnummer. Høsten 2019 vil i tillegg alle storfeprodusenter bli tildelt et nummer (dyreholds-ID) fra Mattilsynet. Dette nummeret skal fra 2020 benyttes på storfemerkene sammen med individnummer som produsenten velger selv.

Nytt produsentnummer som følge av kommune- og fylkesregulering

1. januar 2020 vil store deler av landet få nye fylkes- og kommunenummer. Produsentene i de berørte områdene vil som følge av dette få nytt produsentnummer.

Det vil fortløpende bli sendt ut og publisert mer informasjon om dette. Det er viktig at du oppdaterer kontaktopplysningene dine hos Landbrukets Dataflyt (tidligere Produsentregisteret), slik at informasjonen når fram til deg.

Etter årsskiftet skal du bruke nytt produsentnummer for å logge på hos landbrukets aktører.

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med Landbrukets Dataflyt: post@landbruketsdataflyt.no eller telefon 22 05 47 30

Her kan du lese om sammenslåingene som Stortinget vedtok i juni 2017.

Nytt nummer i øremerker for storfe fra 2020

Midt i november 2019 vil alle storfeprodusenter bli tildelt et nummer (dyreholds-ID) fra Mattilsynet. Dette nummeret skal fra 2020 benyttes på øremerkene på storfe sammen med individnummer som produsenten velger selv.

Kalver født fra og med 1. januar 2020 skal merkes med øremerker med det nye nummeret.

Storfeprodusenter som har småfe fra før, vil få den samme dyreholds-ID-en til storfe.

Mattilsynet vil i god tid før årsskiftet informere den enkelte produsent om hvilken dyreholds-ID du er tildelt.

Les mer hos Mattilsynet

NB1: Bestill kun det antallet øremerker til storfe som du antar at du vil få bruk for i 2019.

NB2: Storfemerker med dyreholds-ID vil være tilgjengelig i løpet av høsten 2019

Verdt å vite om merking av storfe i 2019 og 2020

 • Foreløpig må du bestille kun det antallet øremerker til storfe som du antar at du vil få bruk for i 2019.
 • Øremerker med dyreholds-ID vil være tilgjengelig fra høsten 2019.
 • Alle kalver født fra og med 1. januar 2020 skal merkes med nye øremerker.
 • Dersom du ikke er à jour med å merke dyrene innen 1. januar 2020, må du merke med øremerker som var gyldige da dyret ble født.
 • Når alle kalver født før 1. januar 2020 er merket, kaster du ubrukte øremerker med gammelt produsentnummer.
 • Dyr som er korrekt merket og registrert i Husdyrregisteret før 1. januar 2020, skal ikke ha nye øremerker.
 • Opprinnelsesmerker skal ikke fjernes.
 • Husk å forsikre deg om at du er à jour med både merking og registrering

Spørsmål om regelverket for merking av dyr?
Kontakt Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00

(Kilde: OS ID)

Nyhet! Fatland Kvige 2020

04. oktober 2019
Vi innfører i 2020 et eget kvigetillegg.
Les mer
%c3%b8lberg%20charolais

Nyhet! Fatland Kvige 2020

Vi innfører i 2020 et eget kvigetillegg.

For dere som skal kjøpe, eller vurderer å kjøpe kalv nå, vil vi allerede nå varsle et eget kvigetillegg på kr. 3,00 pr. kg., for dem som slakter kviger hos Fatland i juli, august og september i 2020: Fatland Kvige 2020.

Vurdere du å kjøpe kvigekalver til fremfôring denne høsten, eller har du mulighet til å ta vare på flere av dine egne kviger? Vi lanserer nå et prøveprosjekt i 2020 på slakt av overskuddskviger. Dette vil være med på å øke lønnsømheten til storfebonden i denne produksjonen.

Kvigekjøtt er flott kvalitet og vi vil arbeide aktivt med markedet for å ta ut potensialet her. Vi har mye overskuddskviger for omsetning, disse håper vi flere kan se potensialet i å kjøpe dersom det er en egen ordning for bedre økonomi ved slakting neste år. Kvigene er billigere i innkjøp enn oksekalven, de spiser mindre og de er «snillere» med innredning og passer dermed godt hos mange som har eldre driftsbygninger.

Vi presiserer at vi oppfordrer alle som har mulighet til å ta en kalv av kvigene før de slakter. Fatland Kvige 2020 er ment som en løsning for overskuddskviger som er i markedet.

Dersom du har mulighet til å ta vare på noen ekstra av dine egne kviger i år gir dette deg en økt mulighet til å se potensialet til eventuelle mordyr. Da kan du plukke ut de beste før bedekking og slakte de resterende på denne løsningen.

Denne ordningen er et tilbud til våre totalleverandører med Optibiff-avtale.


Krav Fatland Kvige 2020:

Klassifisert som kvige med følgende krav:

Kvalitet: Klasse O og bedre
Kg.: Ingen begrensning
Tillegg pr kg: Kr. 3,00/kg.
Tidspunkt/periode: juli, aug, sept 2020

Fatland Kvige 2020-tillegget kommer på toppen av våre andre bonuser.

Sluttfôring av lam om hausten

26. september 2019
Sjølv om sesongen stort sett har vore god, har dei fleste slaktelam gåande att som ikkje er slaktemogne. Spørsmålet er: Korleis få dei slaktemogne snarast mogleg?
Les mer
60004

Sluttfôring av lam om hausten

Sjølv om sesongen stort sett har vore god, har dei fleste slaktelam gåande att som ikkje er slaktemogne. Spørsmålet er: Korleis få dei slaktemogne snarast mogleg?

Det nærmar seg slutten av september, og me er godt i gang med årets sesong for lammeslakt. Så langt har slaktelamma i Fatland vore svært gode, med ei gjennomsnittleg slaktevekt på over 20 kg. Dette gjer oss gode råvarer som er veleigna for vidaresal til butikk, industri og restaurantar.

Takk til alle gode småfeleverandørar!

Sjølv om sesongen stort sett har vore god, har dei fleste slaktelam gåande att som ikkje er slaktemogne. Spørsmålet er: Korleis få de slaktemogne snarast mogleg?

Her er nokre tips

 • Vaksiner mot pulpanyre. Både slaktelam og livlam/ kåringslam kan med fordel vaksinerast då det ikkje er tilbakehaldsfrist på vaksina.
 • Gode haustbeite kan gje god tilvekst, gjerne i kombinasjon med kraftfôr som støtte. NB: Følg med på trivsel og avføring! Lam som er utrivelige og har laus avføring veks ikkje.
 • Innefôring med fri appetitt av kraftfôr, grovfôr og friskt vatn gir fart på tilveksten. Bruk gjerne kraftfôr tilpassa lam – for eksempel Formel Lam Haust (FK) eller tilsvarande. Trapp opp fôringa stegvis. I teorien kan lamma ha ein tilvekst på 10-12 kg i månaden ved slik fòring.
  • Om du ikkje gjer fri tilgang kan du gje lamma ca.300 gram kraftfôr/ 2-3 gonger daglig.
  • Spesielt små lam (under 35 kg) kan ver fordelaktig å fora inne.
  • Klypp lamma når du set dei inn, då aukar appetitten og dei veks betre.
  • Sorter lamma etter kjønn og størrelse.
 • Sørg for at lamma på sluttfôring er friske og frie for innvendige parasittar. Behandle om naudsynt. Hugs at behandla dyr har tilbakehaldsfrist på levering av slakt (snakk med din dyrlege).

  Lukke til!

  Ønskjer du ein plan for sluttfòring i din buskap, eller har andre spørsmål om sau, ta gjerne kontakt med oss!

  Hilde K. Håland
  Tlf: 982 42 214/ e-post

  Tore Oftedal
  Tlf: 96946181/ e-post

Bli tryggare på dyrevelferd

19. september 2019
Bransjen inviterer husdyrbønder til dyrevelferdsseminar laurdag 2. november under Agrovisjon 2019 i Stavanger.
Les mer
DSC 8031

Bli tryggare på dyrevelferd

Bransjen inviterer husdyrbønder til dyrevelferdsseminar laurdag 2. november under Agrovisjon 2019 i Stavanger.

Målet er å gjere bøndene tryggare på dyrevelferd, fordi friskare dyr gir høgare kvalitet.

Laurdag 2. november 2019 kl 10 - 15, Agrovisjon, Stavanger Forum, møterom Vindafjord

Vi har henta inn tre av Noregs fremste ekspertar på dyrevelferd og dyrehelse. Desse er Randi Oppermann Moe frå NMBU Veterinærhøgskolen, og Elisiv Tolo og Harald Holm frå Animalia. I tillegg skal du få høyre Trond Vidar Berge fortelje om dyrevelferd i praksis på hans gard i Gjesdal, Andreas Våge som er psykolog og prosjektleiar i Nortura, samt eit innlegg ved Mattilsynet om regelverkstolking.

Vi håper programmet vil vekke interesse og engasjement, og vi meiner dette er eit seminar du berre må få med deg!

Seminaret blir opna av konsernsjef Terje Wester frå Fatland, møterom Vindafjorden i Stavanger Forum, laurdag 2. november kl 10.00.

Arrangementet er gratis og du treng ikkje å melde deg på.

Program


10.00 Velkomen! Terje Wester, konsernsjef i Fatland

10.10 Kva er dyrevelferd? Randi Oppermann Moe, professor ved NMBU Veterinærhøgskolen

10.50 Dyrevelferd i praksis Trond Vidar Berge, bonde på Nordåsen gard

11.15 Berekraftige val Andreas Våge, prosjektleiar Nortura, bonde og psykolog

11.45 Lunsj og drøs

12.45 Kritiske situasjonar i husdyrhaldet Elisiv Tolo, spesialveterinær i Animalia

 • Riktige val til riktig tid - vurdering av helsetilstand til skadde og sjuke dyr
 • Trygg på nødavliving - ved kva for sjukdomar/skadar skal ein nødavlive store og små
  dyr, og om metodar
 • Driving av dyr frå binge/bås til dyrebil. Korleis lese dyr i stressa situasjonar?

13.45 Beinstrekk

14.00 Smitteførebygging Harald Holm, veterinær i Animalia

14.30 Regelverkstolking Guro Myhrene/Olav Tørresdal frå Mattilsynet
- praktiske eksempel og konkrete svar om m.a. kalvingsbinge, beitekrav, luftegard, hus til
småfe utanom beitesesong

15.00 Slutt

Landbruksdirektør Geir Skadberg er møteleiar.

Arrangørar: Fatland, Nortura, Prima, Tine, Q-meieriet, Rogaland bondelag, Norsvin, Tyr, Rogaland Sau og geit, Rogaland veterinærforening og Fylkesmannen i Rogaland

Kontaktpersonar er:
Rolf Gunnar Husveg tlf 95 20 77 66 fmrorgh@fylkesmannen.no
Eli Munkeby Serigstad tlf 41 41 85 10 fmroese@fylkesmannen.no

LES OGSÅ: Bli med Fatland på Agrovisjon 2019 – den store landbruksmessa  i Stavanger