Siste nytt

AdobeStock 252837936

Nytt innhold i kjøttkontrollrapporter fra Mattilsynet

Mattilsynet tar nå i bruk en ny løsning for dokumentasjon og saksbehandling i forbindelse med kjøttkontroll av storfe, småfe og svin. Kjøttkontrollapporten vil nå inneholde mer informasjon til dyreeier, blant annet om observasjoner om tilstanden til dyra og om forhold som kan ha betydning for dyrevelferden.
Registreringene som blir gjort i kjøttkontrollen er viktige for at Mattilsynet tidlig kan oppdage forhold i besetningen som kan ha betydning for dyrehelse og dyrevelferd.

Tidligere har Mattilsynet kun informert dyreeieren om funn som medfører vedtak om kassasjon - kjøtt eller dyr erklært uegnet til konsum.

Dyreeier har rett på informasjon om hva vi har registrert. Disse registreringene gjelder forhold som kan ha betydning for dyrehelse, dyrevelferd eller merking av dyr. Registreringen er ikke å anse som et vedtak fra Mattilsynet, og det er ikke uttalerett eller klagerett på registreringen. Dyreeier har innsynsrett og anledning til å be om å få slettet åpenbart feilaktige registreringer, for eksempel der det er registrert på feil dyreart.

Få utfyllende informasjon om endringen her.

Andre saker