Siste nytt

Skjermbilde 2021-08-05 kl. 18.20.48

Full støtte til inntektsløft i landbruket

Fatland støtter inntektsløft i landbruket og stiller seg bak skrivet til KLF.

Du kan lese skrivet under, eller klikke deg inn på siden til KLF HER.

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) er glade for at diskusjonen om et inntektsløft i landbruket nå kommer på den politiske dagsorden. Våre medlemsbedrifter jobber hver dag for å gi bøndene skikkelig betalt for varene sine. Slakteriene og eggpakkeriene har felles interesser med bøndene i å sikre en langsiktig, bærekraftig norsk verdikjede for mat.

Argumentene som fremmes, og målet med et inntektsløft slik Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har utformet det i sitt opprop av 5. august, gir vi i den private kjøtt- og fjørfebransjens full tilslutning til. Å få på plass en styrket økonomi i landbruket vil være svært viktig for mange deler av egg- og kjøttsektoren. Økte markeds-inntekter alene, vil ikke være tilstrekkelig for å nå målet.

Les bondeorganisasjonenes opprop publisert 5. august 2021

KLF har per i dag 130 medlemsbedrifter som befinner seg på forskjellige steder i verdikjeden. Alt fra eggpakkeri og slakterier, til næringsmiddelindustri, butikker og import-/eksportbedrifter. Felles for alle er at de er opptatt av å forsyne markedet med kvalitetsråvarer og trygge produkter.

Importvernet er en viktig bærebjelke for å sikre markedsinntekter til norsk landbruk. Samtidig har Norge i perioder behov for import av kjøtt og egg. Ribbe til jul, biff/filet til grillsesongen og import av helt slakt for å dekke forbigående knappheter er gjengangere. Og koronatiden har vist oss hvor fort et relativt stort behov kan dukke opp. KLF mener det vil gagne norske bønders inntektsmulighet om det legges til rette for et bedre samspill mellom norsk produksjon og importvare. Vi mener det er flere tiltak som kan bidra til at prispresset på norske varer (som følge av import) reduseres. Slike grep bør tas fremfor å iverksette løsninger som har til hensikt å blokkere import.

For bonden er balanse i det norske råvaremarkedet avgjørende for å sikre god inntekt. KLF mener mye nytt må gjøres for å sikre markedsbalansen. Den konstante ubalansen i årene før koronaen viser at de verktøyene som i dag eksisterer verken er egnet eller gode nok. KLF har derfor over lengre tid arbeidet for å videreutvikle verktøykassa for markeds- og produksjonsregulering for å bli billigere og bedre for bøndene. Med stadig færre bønder, sterke private varemottakerne som konkurrerer langs hele verdikjeden og få aktører i dagligvarehandelen, mener KLF at det må til mye nytenking om hvordan markedet effektivt og uten skade for forbrukene, kan balanseres.

Enighet om ny markedsbalansering (kjottbransjen.no - 25.08.2016)

Forutsetningen for en god løsning, slik KLF ser det, er en ny type samhandling mellom markeds-regulatorene og de private aktørene. Vi ønsker å etablere ordninger som er mer kostnadseffektive for bonden, rasjonelle i forhold til varestrøm og til beste for forbrukerne. Løsningen ligger i retning av Norturas og KLFs felles initiativ fra 2016, ikke i nye løsninger som vil virke enda mer konkurransevridende enn reguleringstiltakene som allerede er etablert.

Konkurransetilsynet sier nei til forslag om ny markedsbalansering (Nationen - 07.10.2016)

Et balansert marked og en effektiv, men lite ressurskrevende, markedsregulering er avgjørende for å oppnå et nødvendig inntektsløft for norsk landbruk.

Andre saker