Car mechanic checking a car engine and writing on clipboard; panoramic banner

Dette er klimakalkulatoren

Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy som er spesielt utviklet for landbruksnæringen og den norske bonden.

Den gir bonden oversikt over utslipp og hvilke muligheter som finnes både for å redusere utslipp og binde karbon som finnes på gårdsnivå.

Målet er at så mange som mulig norske bønder tar i bruk kalkulatoren. Først ut er melk, korn og gris. Så vil de andre produksjonene følge fortløpende.

I Fatland er det flere rådgivere som nå er Kvalifiserte klimaveiledere og som er kan hjelpe til med spørsmål knyttet til klimakalkulatoren.

Utenom dette er det veldig mye god informasjon å finne hos Klimasmart Landbruk.

Her får du svar på de spørsmål som blir oftest stilt.

Åtte satsingsområder

Landbrukets klimaplan legger vekt på at det er mulig å oppnå jordbrukets klimaforpliktelse uten å redusere bruken av norsk matjord, uten å svekke bosetting i distriktene og uten å redusere antall kyr, sau og geiter på norske beiter.

Planen har som mål å favne om alle landets bønder, uansett produksjon. Den er laget for et fremtidsrettet landbruk som skal fortsette å utnytte de naturgitte ressursene Norge har.

Satsingsområde 1: Utrulling av klimakalkulator og økt satsing på klimarådgiving:
Alle gårdsbruk tar i bruk klimakalkulatoren og får tilbud om klimarådgiving innen utgangen

Satsingsområde 2: Mer klimavennlig og bærekraftig fôring, avl og friskere husdyr:
Målrettet innsats for bedre grovfôrkvalitet, husdyravl innen storfe, småfe og gris, friskere dyr som gir lavere klimaavtrykk og bruk av tilsetningsstoffer i fôr.

Satsingsområde 3: Fossilfri maskinpark:
Fossilt drivstoff erstattes med biodrivstoff eller maskiner som går på elektrisitet, biogass eller hydrogen.

Satsingsområde 4: Fossilfri oppvarming:
Landbruket går over til fossilfrie oppvarmingskilder.

Satsingsområde 5: Bedre bruk av gjødsel og god agronomi:
Bedre utnyttelse av gjødsel gjennom mer miljøvennlige spredemetoder, bedre lagringskapasitet og spredetidspunkt, gradvis innfasing av dekke på gjødsellager og flere småskala biogassanlegg på gårdsbruk. God drenering gir også lavere klimagassutslipp

Satsingsområde 6: Bruk av husdyrgjødsel som råstoff i industrielle biogassanlegg:
Økt bruk av husdyrgjødsel til biogassproduksjon bidrar til reduksjon av klimagassutslipp både i landbruket og andre sektorer.

Satsingsområde 7: Jorda som karbonlager:
Bruk av fangvekster, biokull og beiting kan bidra til å ta karbon ut av atmosfæren og lagre det i plantebiomasse og jord.

Satsingsområde 8: Ny klimateknologi:
Utvikling og innfasing av ny teknologi som reduserer klimagassutslipp og øker lagringen av karbon.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål

Guro Hansen

Produsentrådgiver Fatland

Telefon: 95896320

Send e-post her

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål

Harald Pedersen

Produsentrådgiver Fatland

Telefon: 98 25 39 11

Send e-post

Publisert 25.02.2021  kl 13:31

Oppdatert 25.02.2021  kl 14:14

Andre saker