AdobeStock 169964007

Fostertelling er et godt hjelpemiddel

Fostertelling, eller ultralyd, gir oss mulighet å styre fôringa best mulig den siste kritiske fasen av drektigheten.

Fostertelling gir dermed grunnlag for gode fødselsvekter, melkeproduksjon og god lammehelse. I tillegg gir får en et godt bilde av hvordan lammene er fordelt på søyene, slik at en kan planlegge utjevning av kull med adopsjon.

Søyer med mange lam kan etter fostertelling grupperes for seg, for å sikre nok og godt fôropptak.

Søyer med ett lam har ikke like stort fôrbehov, og kan med fordel trappes ned, for å unngå for store avkom. I dag får hver søye i snitt 2,0 lam, noe som er i tråd med NSGs avlsmål for fruktbarhet som er «To lam i middel per voksen søye om høsten». Likevel er det stor variasjon innad i kullstørrelse, så god planlegging og utjevning av lam bidrar til god dyrevelferd og økonomisk gevinst.

Tekst
John E. Johansen er en erfaren fosterteller.

Hva er fostertelling og hvordan utføres den?

Fostertelling utføres av erfarent personell med egnet ultralydutstyr. Den drektige søya føres inn i en bås, der den fikseres, før fostertelleren skanner søyas buk. Fosterblæra vises på skjermen, og beinstrukturen til fosteret kommer til syne i denne.

En kan se både bevegelse, størrelse og de fleste ganger antall foster i fosterposen. For best resultat er det viktig at lammene ikke er eldre enn ca 80 dager. Eldre lam tar mer plass i fosterposen, og gjør at det er vanskeligere å skille lammene fra hverandre. Fostertelling bør skje i perioden 35-80 dagers alder, og i praksis betyr dette ca 35 dager etter siste paring. Søyene bør heller ikke fôres 12 timer før telling da det påvirker nøyaktighet og sikkerhet ved skanningen.

Obs!: Drektige søyer må ikke stå lenger enn et halvt døgn uten mat på grunn av risikoen for å utvikle melkefeber. Søyene skal håndteres skånsomt under drektigheten, og fostertelling kan utløse stress for dyra.

Ha klart grinder til drivgang, varmt vann, skjøteledning og tilstrekkelig mannskap innen fostertelleren kommer på tunet.

Registrering av fostertelling i sauekontrollen

Det er flere måter å registrere fostertelling i sauekontrollen. Vanlig registrering, masseregistrering og innlesing fra lesestav.

Ved vanlig registrering legger man inn søyas individnummer, dato for fostertelling og antall foster. Dersom det er registrert paringsdato og hvilken vær søya er para med, kommer dette til syne i registreringsbildet.

Ved å masseregistrere sparer man seg for en del taste-arbeid, men det krever litt mer forarbeid. Ved å for eksempel huke ut alle søyer med 2 lam, og velge masseregistrering på disse gjenstår bare å velge lik dato og antall foster for de utvalgte søyene.

Innlesing fra lesestav krever at vi har programmert det PC-programmet som følger lesetaven. Velg «Ny innlesing» opp til høyre. Fil som skal leses inn hentes fra pc-programmet. Når filer leses inn i sauekontrollen er det alltid siste registrering pr søye som lagres. Vær derfor obs på at dersom man har vært uheldig å lest inn søyas individnummer to ganger, er det den siste avlesinga som anses som rett. Ved problemer med innlesing, kan fil sendes til animalia på epost: brukerstotte@animalia.no

Fôring i lavdrektighet

Lavdrektighetstida er perioden fra 3 uker etter paring, til 8 uker før lamming. På denne tida har de befrukta egga festet seg i livmora, men det er fremdeles viktig å ikke ha for store plutselige forandringer i miljøet denne tida. Store temperaturforandringer, jaging og fôrskifte er eksempler på dette, og bør unngås.

Pass på at søyene er i godt hold. Dersom flokken inntil nå har fått god fôring og stell, er det vanligvis ikke så mye ekstra å passe på i denne perioden. Fosteret utvikler seg lite de to til tre første månedene. Vanlig vedlikeholdsfôring og stell skal derfor være tilstrekkelig. Det er imidlertid viktig med jevnt tilsyn for å avdekke eventuelle unormale forhold, som for eksempel avmagring. Dersom en eller flere søyer avmagres, er det nødvendig med en omgruppering og bedre fôring.

For å kunne regulere fôrstyrken i forhold til holdet, er det en fordel at ulike grupper holdes adskilt, enten fysisk i binger, eller som en bestemt fôrgruppe. Husk at i denne perioden kan gruppering styres av andre faktorer enn hvilken vær dyra skal pares med. Tenk på hvilket fôrbehov den enkelte søya har, ut i fra alder, hold, antall foster, tannfelling, rang og forventa melkeproduksjon. Dersom det er ett mål om at søyer med ett foster skal adoptere lam, er det viktig at de fôres for å kunne melke til to.

Resultat: Brun spælsau, 40028, 2 fostere.
Resultat: Brun spælsau, 40028, 2 foster.

Bondetips til lavdrektighetsperioden

Søyer i godt hold → vedlikeholdsfôring
Magre →  bedre fôring
Feite → hold igjen

  • Grupper søyene etter fôrbehov
  • Sørg for at søyene er i konstant hold og trivsel
  • Lage fôrplan i sauekontrollen?

Publisert 21.01.2020  kl 08:39

Oppdatert 20.11.2023  kl 12:14

Andre saker