skinn

Priser og informasjon om retur av skinn

Publisert 13.07.2020  kl 12:07

Oppdatert 07.12.2020  kl 13:27

Ordningen med tilskudd for pelsskinn og ulne skinn ble etablert for å gi et økonomisk grunnlag for å betjene norske garverier med pelsskinn og andre ulne skinn.

Både produsent og slakteri må finne ordningen interessant samtidig som prisen til garveri er konkurransedyktig i forhold til importerte skinn. Det at det gis tilskudd til klipt ull har gjort det naturlig også å gi skinntilskudd.

Utenom den normale omsetningen til garveriene, tar noen produsenter ulne skinn i retur og får disse garvet for videresalg eller eget bruk.

Av forskriftene for ulne skinn og pelsskinn §3 fremgår det:

«Satsen blir berre utbetalt for pelsskinn og ulne skinn som er omsett frå ullstasjon eller slakteri, og det må leggast fram kopi av faktura som dokumentasjon for sal av skinna.»

Det fremgår ikke av forskriftene klart hvem oppkjøper kan være. Vi forutsetter at en produsent også kan være oppkjøper.

Disse retningslinjene er ment som en hjelp både for administrasjonen på slakteriet og for produsenter.

Normal omsetning til garveri

Granberg Garveri AS har gitt følgende retningslinjer for hvilke pelsskinn/ulne skinn han er kjøper av kommende sesong:

Ulla må være rein og tørr før slakting.

Spesielt for sesongen 2020/2021 ønsker Granberg disse skinna:

  • Pelssau: Så mange som er tilgjengelige.
  • Spælsau: Kun i gråfarger. Ikke uttak senere enn 8. oktober grunnet filtring.
  • Villsau som har fin farge og ull, gode skinn.
  • Blæs: Det som er av fine skinn før 15. oktober
  • Hvite skinn: Ikke behov.

Autorisert personell på fjøset har myndighet til å avgjøre hvilke dyr som kan gå uklippet ut fra krav sett av Granberg og hensyntatt krav til slaktehygiene fra kjøttkontrollen. Slaktekapasitet kan også være en begrensende faktor ettersom slakting av dyr med ull tar lengre tid.

Kalkyle gjeldende fra 1. september 2020

Pels Farga Hvite Villsau Dielam Spel
Pris til slakteri 290 230 180 110 110 240
Tilskudd 70 70 70 70 70 70
Kalkulert skinntillegg 360 300 250 180 180 310
Hygienetillegg -120 -120 -120 -120 -120 -120
Netto skinntillegg 240 180 130 60 60 190


Ved uttak av pelsskinn og ulne skinn får produsenten utbetalt skinntillegg. I nettonoteringen er det lagt inn verdi for skinn, men også kostnader til klipping. Disse postene oppveier hverandre over tid.

Salg til produsent

Vi forutsetter at dette er salg av skinn som kommer fra produsentens egen produksjon. Ordningen gjelder alle typer skinn, fra i år fra første skinn. Produsenten må gi melding på innkjøringsseddel at pelsskinn/ulne skinn ønskes kjøp.

  • Det strider mot kjøttkontrollens krav til å slakte med ulla på
  • Det er kapasitetsbegrensninger
  • Ulla er dobbel, slik at den kan ødelegge garvemaskiner ved videreforedling

Betingelser fra 1. august 2020

Spel Pels Farga Hvite Villsau Dielam
290 340 280 230 160 160

Returskinn av kje/geit kr 110,-

Dersom skinn revner i slakteprosessen, kan produsenten naturlig nok ikke kjøpe skinnet tilbake. Dette medfører ikke annet erstatningsansvar for slakteriet enn manglende mulighet for å fakturere skinnet.

Det tas forbehold om at satser kan bli endret.

Andre saker