Skjermbilde 2018-06-11 08.56.39

Dette betyr den nye dyrehelseforskriften for deg

1. juli trådte en ny dyrehelseforskrift i kraft. Forskriften inneholder flere nye krav som er relevante, spesielt ved flytting av dyr.

Mattilsynet ønsker at bonden tar et større ansvar for å hindre smitte. Hensikten med de nye reglene er å hindre at smittsomme sykdommer sprer seg.

- De nye kravene som retter seg mot bonden vil komme med i neste versjon av KSL-standarden. I tillegg jobber Mattilsynet nå med å få ut informasjon om forskriften slik at dyreeierne. Etter hvert vil Mattilsynet også komme med veiledere til regelverket, sier livdyrsjef Siv Undem i Fatland.

Hele den nye forskriften kan du lese her

Her er de mest relevante nye kravene:


§ 19 Restriksjoner på flytting av storfe og svin: Krav om karenstid og egenerklæring

Storfe og svin som flyttes til en ny besetning skal følges av en egenerklæring.Erklæringen skal ikke være eldre enn sju dager og mottaker av dyra skal oppbevare denne i ett år. I erklæringen skal avsender av dyra bekrefte at:

 • Det har ikke vært tegn på smittsom sjukdom i besetningen de siste 14 dagene før flytting.
 • Dyra som skal flyttes har oppholdt seg mer enn 30 dager i besetningen før flytting, med unntak av dyr som er født i besetningen.
 • Besetningen har i løpet av de siste 14 dagene ikke mottatt klauvdyr fra andre besetninger, fellesbeiter eller dyreansamlinger (NB! Dette kravet gjelder ikke for flytting av purker innenfor en purkering. Det gjelder heller ikke svin fra besetninger som siste 6 månedene kun har mottatt dyr fra én annen besetning og hvor dyra har blitt transportert direkte uten å være i kontakt med dyr fra andre besetninger).

  For deg betyr dette i praksis:
 • Etter å ha mottatt egne sauer/storfe fra fellesbeite eller kjøpt storfe, kan du ikke selge livdyr av storfe eller svin de neste 14 dagene.
 • Skal du derimot sende/hente egne dyr til og fra fellesbeite trenger du ikke egenerklæring.

Her kan du laste ned en enkel versjon av egenerklæringen. Denne kan dere selvfølgelig bruke som dere ønsker. I tillegg vil de ulike husdyrkontrollene få på plass egenerklæringen etter hvert. I tillegg vil det i løpet av høsten også finnes en mal i KSL.


§ 11 Veterinærattest hvis livdyr er innom livdyrfjøs/oppsamlingssentral

Dersom livdyr skal innom en et livdyrfjøs, skal dyra følges av en veterinærattest som ikke er eldre enn sju dager. I praksis betyr dette at Fatland må be om veterinærattest også på kalv, når denne må innom livdyrfjøs for omlasting til andre biler.

Fatland vil informere om dette i forkant av henting av dyr. Attesten skal ikke være eldre enn sju dager når dyra ankommer kjøper.

Rent fot- og overtrekkstøy for dyrebilsjåfør (§ 6)

Hvis en transportør må inn i husdyrrommet å hente dyr, skal han bruke rent fottøy og overtrekkstøy, om nødvendig desinfisert. Dersom man må bruke besetningens fottøy og overtrekkstøy, har bonden ansvar for å vaske, evt. desinfisere dette etter bruk.

§ 6 inneholder også litt om at det i smittslusa skal være tydelig skille mellom ren og skitten sone, og god mulighet for rengjøring av utstyr. Hvem som skal bruke denne skal komme tydlig frem i smitteplanen (§ 8).

Det skal være egen dør for tankbilsjåfør, husdyr og alle innganger skal være godt merket.
Ellers skal materialene og innredning i tilholdrommet for dyra, smittslusa og fôrlageret kunne rengjøres. Rommene skal holdes ryddige og rene og desinfiseres ved behov. Rommene skal også, så langt det er praktisk mulig, være sikret mot gnagere og ville fugler. Fôr skal oppbevares hygienisk forsvarlig.


§ 9 Helseopplysninger

Det skal føres oppdatert journal med nødvendige individuelle og kollektive helseopplysninger om:
a.    Sykdommer og skader hos dyra og mulige årsaker.
b.    Behandling av sykdommer og skader hos dyra.
c.    Det forebyggende helsearbeidet i dyreholdet.
d.    Døde dyr og mulige dødsårsaker.
e.    Avliving av dyr og årsaken til avlivinga.


Disse opplysningene skal være tilgjengelige i fem år og følge dyra. Kopi oppbevares i avsenderbesetningen i fem år.

Her kan du laste ned en individuell oppfølgingsplan: IOP Husdyr.

§ 8 Rutiner for smittevern

Rutiner som sikrer godt smittevern skal beskrives i en skriftlig smittevernplan. Den skal inneholde en plantegning over dyre- og persontrafikken, være tilpasset hvert enkelt dyrehold og omfatte hele driftsopplegget. Smittevernplanen skal blant annet beskrive hvordan:
a.    Dyr tas inn og ut av dyreholdet, inkludert til og fra beite.
b.    God dyrehelse sikres ved livdyrkjøp, inkludert mulighet for å oppstalle dyra separat.
c.    Melk og egg leveres.
d.    Smitte fra egen og innleid arbeidskraft hindres.
e.    Persontrafikken inn og ut av dyreholdet foregår, med særlige krav til veterinærer og andre som er til knytta eller i mulig kontakt med andre dyrehold.
f.     Kadaver, gjødsel og avfall hånteres og hentes
g.    Forhygiene, vanningsanlegg, strø, redskap og utstyr sikres.
h.    Desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig.
i.     Risikoen for å spre smitte ved krysstrafikk mellom dyr, mennesker og kjøretøy i nærheten av tilholdsrom for dyr kan reduseres.

Denne planen skal være kjent for og følges av alle som jobber i dyreholdet. Den skal revurderes en gang pr år og legges frem for mattilsynet når de ber om dette.

Nye regler for flytting av småfe (§§ 22 – 25)

Den nye forskriften gjør mange endringer i reglene for flytting av småfe. Det innføres nå regioner for flytting av småfe, men det må allikevel søkes Mattilsynet om å få flytte dyr mellom besetninger, også innenfor regionen. Regionene er:

 • Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal
 • Sogn og Fjordane og Hordaland, unntatt Sveio kommune og Etne kommuner.
 • Sveio kommune, Etne kommune, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder.

Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold.


Småfe skal følges av en egenerklæring, i tillegg til en veterinærattest, ved flytting ut av fylket.
Flytting av sau og geit er fortsatt veldig komplisert, selv om Mattilsynet har lempet noe på kravene. Her må alle paragrafene sjekkes for å få oversikt over det som gjelder i hvert enkelt tilfelle. Mattilsynet jobber med en veileder for flytting av småfe.

I tillegg vær obs på:

 • Det skal gå 48 timer fra besøk i utenlandsk dyrehold med klauvdyr eller fjørfe, før man kan besøke tilsvarende dyrehold i Norge.
 • Fra 1. januar 2020 blir det krav om at dyreeiere skal ha gjennomført et kurs i dyrehelse (kravet gjelder ikke dersom dyreeier kan dokumentere kompetanse på agronomnivå eller høyere). Dette kurset utvikles for tiden av Animalia.


Publisert 16.07.2018  kl 20:40

Oppdatert 09.12.2020  kl 08:54

Andre saker