Siste nytt

august 2

Lammesesongen 2022

Det er snart tid for ny lammesesong på alle Fatland sine slakterier. Både bonde og slakteri forbereder seg til travle høstuker. Vi gleder oss og det er viktig for begge parter å være godt forberedt.

Bonden skal få frem gode lam, slakta til rett tid - med omsyn til både slaktekvalitet og økonomi. Slakteriene skal håndtere inntransport, slakting, foredling og salg av råvarene.

I teksten under får full oversikt på priser, bonuser og tillegg gjeldende for våre leverandører høsten 2022.

Lam

Foto: Siv Kathrine Holte.

Salget av lammeprodukt er godt, både som ferskvareprodukter av fårikål og lammelår, men også av våre tørka, salta og røkte juleprodukter. Fatland går inn i en ny sesong uten lam på lager. Arbeidet med å markedsføre og selge produkter fra norske lam pågår hele året, og lam av god kvalitet er lettest å omsette – derfor lønner det seg å levere god kvalitet.

De siste årene har Fatland økt prisen på store og gode lam, og vi ønsker å stimulere til flere slakt direkte fra utmarksbeiter langs fjord og fjell.

For høstsesongen hever vi prisen på lam ved å øke kvalitetstillegget på de gode lammene. Vi øker kiloprisen på Elitelam Pluss til kr 7,50 per kilo i slaktesesongen (uke 33-43).

Ved å planlegge slaktingen er det mulig å oppnå ekstra god betaling for lammeslaktet. Husk at ved levering sammen med andre vil alle få samlet puljetillegg, uavhengig av egne antall leverte lam.

I tabellen under viser et priseksempel på et lam i klasse R og 18,1 kg levert på full pulje i uke 35:

Lam, 18,1 kg og klasse R
Avregningspris kr 54,34,-
Grunntilskudd kr 4,60,-
Sesongtillegg kr 3,00,-
Elite Pluss kr 7,50,-
Rett innmelding kr 0,70,-
Puljetillegg > 200 stk kr 3,60,-
Optilam > 6000 kg kr 2,10,-
Totalt kr pr kg kr 75,84,-

Fatlands prisprognose på lam høsten 2022

Prisprognosen viser prisutviklingen på lam for høsten 2022. Denne prisen gjelder lam slaktet i klasse R, fullt puljetillegg, rett innmelding, Elite Pluss og inkluderer grunntilskudd og sesongtillegg. Sesongtillegget er hevet til kr 3,00,- allerede fra uke 33.

Sau og ungsau

Foto: Siv Kathrine Holte.

I 2021 så vi en kraftig økning i avregningsprisen på voksen sau, og i overgangen til 2022 økte engrosprisen ytterligere.

Fatland videreførte kvalitetstillegget på sau fra 2020, samtidig som vi innførte samme tillegg for ung-sau.

Fra og med 3.1.22 får både sau og ung-sau kvalitetstillegg på kr 3,- etter kriterier omtalt under.

Den som planlegger saueslaktinga si godt, kan oppnå ekstra gode priser, også på sauen. Priseksempel på sau og ungsau levert i ukene med sauekampanje vises under:

Sau, klasse R Ungsau, klasse R
Avregningspris kr 23,06,- kr 25,76,-
Grunntilskudd kr 3,50,- kr 3,50,-
Sesongtillegg kr 2,00,- kr 2,00,-
Fatland Sau og ungsau kr 3,00,- kr 3,00,-
Puljetillegg kr 4,30,- kr 4,30,-
Optilam > 6000 kg kr 2,10,- kr 2,10,-
Omsetningsavgift kr -1,80,- kr -1,80,-
Totalt kr pr kg kr 36,16,- kr 38,86,-

Fatland sine leveringsbetingelser som gjelder lammesesongen 2022

Villsaukampanje

Villsau i kategorien ung sau klasses i O- eller bedre og med nedre vektgrense 11,1 kg blir de betalt med et tillegg på kr 30,- pr kg. Slakting skjer i uke 33 og 34. Her er det ulikheter fra slakteri til slakteri, så ta kontakt med ditt lokale Fatland-anlegg.

Vi ønsker tørre og reine dyr med elektroniske merker

Foto: Siv Kathrine Holte.

Sau og lam må være tørre ved levering. Levering av våte dyr kan medføre trekk på ulla. Ta sauene inn under tak dagen før, der det er mulig, for å levere flest mulig tørre dyr.

Småfe uten elektronisk øremerke vil ikke få ulloppgjør. Alle småfeslakt blir registrert med lesestav, og mangel på elektronisk øremerke vil gi avvik i ullregistreringen. Våre lesestaver støtter alle former for elektronisk merking.

Mittfatland og innmelding på nett - rett antall i god tid

For å sikre god og effektiv inntransportering og slakting er det viktig med rett innmelding i god tid. Ved å bruke vår digitale innmelding, unngår du telefonkø, samtidig som innmeldingen er tilgjengelig hele døgnet. Du kan melde inn på mittfatland.no eller ved å last ned og ta i bruk appen mittfatland. I mittfatland får du også fortløpende slaktedata for dine dyr. Her finner du slakteopplysninger som kilo, klasse, fett og estimert utbetalingspris. Alle avregninger fra Fatland ligger også her.

For de som ønsker å ringe oss for å melde inn slakt, er det selvfølgelig en mulighet.

Søndagslevering til Fatland Ølen og Fatland Jæren

Søndagslevering betyr egentransport til slakteriet alle søndager i sesongen. Søndagslevering gir fullt puljetillegg uansett puljestørrelse. Innmeldingen må skje innen tirsdag uken før ønsket søndagslevering. Dette har blitt en veldig populær ordning, og vi må ta forbehold om ledig kapasitet på slaktefjøs.

Søndagsåpningstider

Ølen:            11.00-16.00.
Jæren:         13.00-16.00.

Startdato

Ølen:            14.august
Jæren:          14.august

Retur av slakt og skinn

Det er ulik praksis på slakteriene når det gjelder retur av slakt og skinn. Spør gjerne innmeldingen, en av våre kontaktpersoner eller din sjåfør for å få rett informasjon som er aktuell for deg.

Priser for retur og leieslakt finner du her.

KSL

Fatland leverer mange gode produkter som inngår i «Nyt Norge»-merkingen. Matmerk stiller krav til at alle produkter i denne serien kommer i fra gårder med godkjent KSL-status. Husk å sjekke at din status er godkjent før lammesesongen. Egenrevisjon må ikke være eldre enn 12 måneder og eventuelle avvik i sauedriften må være lukket.

Lag plass til dyretransporten

Fatland er opptatt av trygg transport! Dyrebilen har vanligvis en lengde på 12 meter, en bredde på 2,5 meter og en høyde på 4,5 meter. Bilene og transporten krever at det er tilrettelagt for trygg lasting ved fjøs eller annen henteplass.

Tenk over disse punktene, og hjelp oss med å kunne frakte dine dyr raskt og effektivt:

  • Unngå unødvendig smitte mellom dyr/fjøs/sjåfør.
  • God drenering og bæreevne på vei.
  • Lastepunktet må være oversiktlig.
  • Tilkomsten må være fri for vegetasjonen og andre hinder.
  • Ha klar grinder og andre hjelpemidler til å laste dyrene.

Fatland ønsker alle sine leverandører lykke til med årets lammesesong!

Andre saker