IMG 1574-kopi

Viktig informasjon om dyretransport

Fatland krever at dyra som transporteres inn til slakteriet skal ha god sikkerhet og trivsel under transport. De skal håndteres skånsomt og individtilpasset, og alle dyr skal være skikket til å kunne gjennomføre hele den planlagte reisen.

Det er viktig for Fatland at våre sjåfører får god opplæring og oppfølging slik at dyrevelferden blir ivaretatt ved pålessing, under transport og ved avlessing. Vi avholder derfor sjåførkurs regelmessig, for oppdatering og oppfriskning av lovverk, veiledere og interne instrukser.

Dyrebilsjåførene skal vurdere hvert enkelt dyr de henter for å sikre at dyret kan transporteres på en forsvarlig måte. De skal sikre at dyrene har det bra under reisen, og at det er minst mulig fare for at det skal oppstå situasjoner eller tilstander som utsetter dyrene for unødige lidelser eller påkjenninger. Sjåføren har ansvar for å avvise dyr som ikke er skikket for transport. Dyreeier, på sin side, har ansvar for å gi nødvendige opplysninger og vise dyrene frem for dyrebilsjåføren, før de lastes på bilen, slik at sjåføren kan gjøre en totalvurdering av dyrene, reisetiden, plass på bilen osv.

Dyr skal som regel ikke transporteres dersom de er syke eller skadde, viser sykelige forandringer eller er svekket pga. fysiologiske tilstander. Dyr med nedsatt allmenntilstand skal aldri transporteres, og er heller ikke egnet til mat. Dyr som er lite påvirket av skaden eller sykdommen, og der transporten kan tilrettelegges slik at den kan foregå på en forsvarlig måte, kan i enkelte tilfeller transporteres til slakteriet. Dette forutsetter også at slakteriet har mulighet til forsvarlig tilrettelegging ved ankomst. Informasjon om dyr som krever slik ekstra oppmerksomhet skal alltid informeres om ved innmelding av slakt, som en del av matkjedeinformasjonen (MKI).

Hos Fatland slakter vi alle dyreslag på våre tre slakterianlegg. Dette for å redusere transporttiden for dyrene. Vi legger også mye ressurser i ruteplanlegging for å gjøre transportene så korte som mulig.

Ny dyrebil

Fatland investerte høsten 2020 i en helt ny dyrebil der vi har hatt ekstra fokus på å legge til rette for gode transportforhold for dyrene.

Bilen kan laste griser i tre etasjer og storfe i to etasjer. Ettersom den veier rundt fem tonn mindre enn et vogntog, kan den frakte langt flere dyr enn hva et ordinært vogntog kan. Dette gir sparte transportkostnader gjennom at flere dyr kan lastes på. Men aller viktigst: Den nye dyrebilen er mer stødig, noe som gjør at spesielt storfe får en bedre og mer behagelig «reise» fra bonden til slakteriet i dette kjøretøyet.

Se film om den nye bilen under.

Lover og forskrifter:

Fatland følger norske lover og forskrifter knyttet til næringsmessig transport av dyr.

EU har laget et eget regelverk for transport av dyr i næringsøyemed (transportforordningen).

Dette regelverket er tatt inn i den norske forskriften om næringsmessig transport av dyr fordi Norge er med i EØS-samarbeidet.

I tillegg til kravene i EU-regelverket, inneholder den norske forskriften noen flere og strengere krav, som gjelder når transporten foregår innenfor vår landegrense.

Dyrevelferdsloven gjelder også for transport.

Mattilsynet har laget en veileder om transportegnethet og skille mellom dyr under transport som gir hjelp til å vurdere når dyr er egnet til å transporteres og hvilke dyr som kan transporteres sammen.

Fatland er opptatt av at bonden gjør gode forberedelser før transport. Alle leverandørene våre har fått informasjon om hva vi forventer når vi kommer for å hente dyr.

Publisert 25.02.2021  kl 14:30

Oppdatert 01.03.2021  kl 10:45

Andre saker