Happy farmer playing with animals at farm.

Vi tar dyrevelferd på alvor

Fatland anerkjenner at dyrevelferd hos produksjonsdyr er en grunnleggende og fundamental del av kjøttbransjen, og jobber for å oppnå høyest mulig standard for dyrevelferd gjennom hele kjeden fra fødsel til slakt.

Den engelske Brambell-komiteen fikk i 1965 i oppgave å utrede velferden hos intensivt oppdrettede landbruksdyr, og kom fram til 5 vesentlige punkter for dyrs velferd i et husdyrmiljø. Disse ble kalt «De fem friheter», og er den dag i dag grunnleggende når vi snakker om dyrevelferd hos produksjondyr:

 • Frihet fra sult, tørste og feilernæring

 • Frihet fra fysisk ubehag

 • Frihet fra smerte, sykdom og skade

 • Frihet til å utøve normal atferd

 • Frihet fra frykt og stress

Fatland og våre leverandører skal akseptere de fem friheter og til enhver tid jobbe for at disse er oppfylt.

Fatland anerkjenner at velferd og helse er nært knyttet sammen. Selv om det finnes mange definisjoner på dyrevelferd, er fundamentet god dyrehelse en vesentlig forutsetning for god dyrevelferd. God helse alene er derimot ikke nok for å konkludere med at velferden er god.

God dyrevelferd handler også om at alle produksjonsdyr har egenverdi, og at god dyrevelferd ikke bare omfatter god helse og fysisk tilstand, men også mental velvære og muligheten for dyret til å utøve artsspesifikk atferd. Dyret skal oppleve mestring i sin egen tilværelse, og ha frihet til å oppleve positive emosjoner.

Velferd handler også om relasjonen mellom dyra og bonden. Gode holdninger og verdisyn hos de som steller med dyrene er helt essensielt for dyrevelferden, og dyr som har det godt vil til gjengjeld produsere bedre.

Fatland skal være en aktiv medspiller i dyrevelferdsarbeidet. Vi som varemottaker skal kunne dokumentere for omverden at våre leverandører tar dyrevelferd på største alvor. Holdningene til dyrevelferd har endret seg med tiden, og er et tema som stadig får mer oppmerksomhet hos bøndene, kundene og forbrukerne.

Her er noen konkrete tiltak Fatland jobber ut fra:

For bonden:

 • Lovpålagt dyrevelfersprogram for svin medfører trekk i slakteoppgjøret for produsentene som ikke overholder kravene i henhold til Forskrift om hold av svin §26a.

 • Helsegris som et dokumentasjons- og rådgivingsverktøy for bonde og veterinær som dokumenterer grisens helse, velferd, hygiene og oppstalling

 • I Fatland har vi styrket vår produsentrådgivning, inkludert ansettelse av veterinær/rådgiver innen dyrehelse og dyrevelferd

 • Vi foretar løpende gårdsbesøk med rådgiver- og veterinærbistand

 • Tilbud om rådgivning og gjennomgang av kritiske kontrollpunkter. Særlig gjennomgang hos produsenter med høy slakteanmerking, eller annen mistanke om dyrevelferdsmessige utfordringer.

 • Fatland arrangerer årlig webinarer, fagmøter og produsentmøter med dyrehelse og dyrevelferd som tema.

 • Fatland jobber for å øke andelen SPF-gris blant våre produsenter. Per i dag er Fatland det slakteriet i Norge med mest SPF-gris blant våre svinebønder. SPF-gris er gris som er fri for en del vanlige sykdommer, noe som blant annet gir bedre dyrehelse, mindre medisinbruk og bidrar til god dyrevelferd.

 • Vi holder produsentene våre oppdatert på viktig informasjon knyttet til dyrevelferd gjennom nettsiden vår, e-post, sms, fagmøter og rådgivningsarbeid.

 • Fatland benytter seg av ulike verktøy for helseovervåkning og oppfølging av alle besetninger

For ansatte i Fatland:

 • Egen dyrevelferdsansvarlig på alle slakterianlegg

 • God opplæring i dyrevelferd for alle ansatte som håndterer levende dyr

 • Tilpassing og tilrettelegging av utstyr og innredning i fjøs, slakteri og transportmidler

 • Fremme og følge opp bransjekrav hos våre leverandører

 • God dialog med kjøttkontrollen og andre avdelinger i Mattilsynet

 • Regional deltakelse i Helsetjenesten for svin, et bransjesamarbeid mellom aktørene i kjøttbransjen, med sentralledelse i Animalia.

 • I tillegg til interne rutiner rundt dyrevelferd, leier Fatland inn ekstern ekspertise til å foreta etisk regnskap. Hensikten er å kartlegge faktorer som påvirker dyrenes velferd på slakteriet og evt. finne potensielle forbedringsområder.

 • Årlig oppdaterte sjåførkurs med fokus på dyrevelferd og transportdyktighet

 • Tett oppfølging av slakterifjøset og kommunikasjon med fjøsansvarlig for å sikre dyrevelferden på slakteriet

 • Fatland slakter alle dyreslag på sine tre slakterianlegg, dette for å redusere inntransport-tida for dyrene vi henter

Våre forpliktelser:

 • Fatland skal til enhver tid etterleve gjeldende lover og forskrifter

 • Fatland anerkjenner at dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker, og de skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger

 • Fatland har som målsetning å bidra til god dyrevelferd fra beite til bord

 • Fatland stiller krav til dyrevelferd og forventer at våre leverandører følger og holder seg oppdatert på gjeldende regelverk

 • Fatland aksepterer ikke fiksering av purker under drektighet

 • Fatland aksepterer ikke kirurgiske inngrep på dyr uten medisinsk indikasjon, med enkelte unntak nevnt under

 • Fatland krever at all avhorning av kalv og kje skal skje med bruk av lokalbedøvelse og langtidsvirkende smertebehandling

 • Fatland aksepterer ikke kastrering av hanngris og storfe uten bruk av lokalbedøvelse og langtidsvirkende smertebehandling. Hanngris som kastreres skal ikke være eldre enn 4 uker

 • Fatland aksepterer ikke halekupering eller tannklipping av gris uten medisinsk indikasjon

 • Fatland skal rasjonalisere ruteplanlegging for å tilstrebe kortest mulig reisevei for dyretransportene til slakteriet.

 • Fatland krever at alle våre dyrebilsjåfører håndterer dyrene på en skånsom måte, med gode holdninger og i tråd med regelverket for dyretransport. Alle dyr som transporteres til slakteriet skal være skikket til å gjennomføre hele dyretransporten

 • Fatland krever at ingen dyretransporter til slakteriet skal overstige 8 timer

 • Kun slakteripersonell med spesifikk opplæring og kompetansebevis skal bedøve og avlive dyr på Fatland sine slakterier

 • Fatland aksepterer ikke avliving av dyr uten tilfredsstillende bedøvelse. Effekten av bedøving vurderes på hvert enkelt dyr før avliving

 • Fatland krever ny bedøvelse av dyr før avliving ved usikker eller utilfredsstillende effekt. Utstyr for reservebedøving skal alltid være lett tilgjengelig.

 • Fatland gjennomfører systematisk bedøvingsovervåking på sine anlegg.

Informasjon om dyrvelferdsloven finner du her.

Du kan også finne mer informasjon om dyrevelferd for de ulike dyreslagene her:

Gris

Storfe

Småfe

Publisert 23.11.2020  kl 13:32

Oppdatert 02.03.2021  kl 09:27

Andre saker