AdobeStock 202757581

Informasjon om antibiotikabruk

Norge utmerker seg blant landene som bruker minst antibiotika i husdyrproduksjonen. Undersøkelser viser også at forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i norsk mat og husdyrhold er lav.

Norsk husdyrnæring, veterinærer og bønder har i en årrekke arbeidet med å redusere bruken av antibiotika. Fatland støtter dette arbeidet.

FAKTA OM ANTIBIOTIKABRUK

  • Norge bruker minst antibiotika i husdyrproduksjonen i Europa.Norge bruker 4 milligram antibiotika per kilo levendevekt
  • Sverige bruker 14 mg antibiotika per kilo levendevekt, mens Danmark bruker over 10 ganger så mye antibiotika som Norge (43 mg/kilo)
  • Spania, Italia og Kypros har høyest antibiotikaforbruk i Europa.

Kilde: Norges Bondelag

Det europeiske legemiddelverket utarbeider årlige rapporter over antibiotikaforbruket i europeiske land, som gang på gang viser at Norge er blant landene som bruker minst antibiotika i husdyrproduksjonen.

Les hele rapporten fra European Medicines Agency her


Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens

Regjeringen lanserte en nasjonal strategi mot antibiotikaresistens i 2015. Målet med strategien er å redusere antibiotikabruken, opprettholde korrekt antibiotikabruk til dyr og mennesker, øke kunnskapen på feltet og fremme at Norge skal være en internasjonal pådriver i kampen mot antibiotikaresistens.

Strategien beskriver regjeringens mål og tiltak for å redusere antibiotikabruken i årene frem mot 2020.

Les strategien mot antibiotikaresistens (2015-2020)

I 2016 ble det utarbeidet en handlingsplan for antibiotikaresistens som vektlegger seks sektorspesifikke hovedmål for landbruks- og matsektoren, og viktige tiltak under disse målene. Hvert halvår oppdateres status for arbeidet med handlingsplanen. Handlingsplanen er forankret i Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens, og er utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet etter innspill fra næringen.

Les handlingsplanen mot antibiotikaresistens innenfor landbruket

Fatland er opttatt av:

  • At matproduksjonen i Norge skal være renest mulig. Medisinsk behandling skal benyttes kurativt, og kun dersom det er medisinsk indisert.

  • Antibiotika skal brukes dersom det er nødvendig ut fra et medisinsk behov, og ikke som et forebyggende tiltak.

  • All medisinsk behandling av produksjonsdyr skal rapporteres inn, både behandling gjort av veterinær og egenbehandling.

  • At produsentene har gode smitteforebyggende tiltak for å hindre sykdomsutbrudd i norsk husdyrhold.

  • At norsk husdyrproduksjon ikke skal bidra til at antibiotikaresistente bakterier overføres til mennesker.

Fatland har gode rutiner for å kontrollere at dyr som er blitt behandlet ikke leveres til slakt før tilbakeholdelsestiden for medisinrester har utløpt. Dette for å sikre at maten forbrukerne kjøper ikke inneholder rester av medisiner.

På alle Fatland sine slakterier blir det i tillegg tatt ut prøver etter myndighetenes overvåkingsprogram, for å kontrollere at det ikke finnes rester av antibiotika i slaktet.

Det er ikke funnet antibiotikarester i noen prøver som er tatt de siste 5 år på Fatland sine anlegg.

Publisert 24.02.2021  kl 11:31

Oppdatert 01.03.2021  kl 10:21

Andre saker