image001

Informasjon om ringorm i Rogaland

Siste reviderte tiltak ifm Ringorm i Rogaland, pr. januar 2023

Ringorm hos storfe, forårsaket av Trichophyton verrucosum, har vært påvist flere steder i Sør-Rogaland siden 2017. Flest tilfeller ble påvist i 2019 og 2020 med henholdsvis 15 og 16 nye positive besetninger, og i 2021 ble det påvist i syv besetninger. I 2022 er det påvist i fire besetninger, en i Hå og tre i Gjesdal. Ringormutbruddet er fordelt på hovedsakelig to soner/klynger i Gjesdal og Hå. I tillegg er det tidligere påvist i enkeltbesetninger i omkransede områder i Bjerkreim, Time og Sola. Risiko for smittespredning mellom besetningen er høyest ved direkte kontakt mellom storfe, som ved beitekontakt og livdyromsetning. Påvisning av ringorm i storfebesetninger følger et sesongmønster med flest påvisninger etter innsett om høsten.

Bakgrunn:

 • Områdene rundt klyngene i Hå og Gjesdal er definert som høyrisikosoner (røde soner på kartet).
 • Det ansees å være høyere risiko for spredning i disse sonene.
 • Omsetning av kjøttfe er forbundet med en relativt høyere risiko for ringormspredning enn melkefe. Risikoen for smittespredning mellom kjøttfebesetninger defineres som uavklart i hele Sør-Rogaland.
 • Soner og tiltak gjelder alle typer storfe, hvor ikke annet er spesifisert.

Siste endringer (januar 2023): Oppheving av rød sone i Klepp og opprettet ny rød sone i Gjesdal

Hensikt: Hindre spredning av ringorm innad og ut av sonene.

Tiltak:

Røde høyrisikosoner for alle typer storfe

 • Ingen salg av storfe ut av rød sone!
 • Omsetning av storfe innad i sonene
 • Jodvask
 • Veterinærattest: Alle dyr skal følges av veterinærattest ved salg.

Soner:

Rød sør-høyrisikosone:

 • Sonen er avgrenset i vest av kystlinja, nordover til «bekken» som følger skille mellom Varhaug og Vigrestad. Grensa følger denne bekken til den slutter ved Labbetufta. Videre følger sonen eiendomsgrensens sør for Sør-Tjemsland og nord for Grønholen, og derfra videre til Kongvarden. Grensen følger eiendomsgrensene til kommunegrensen mellom Time og Hå, sør for Synesvarden. Videre er Rød Sør-sone avgrenset sørover av kommunegrensen for Hå, tilbake til kysten.

Rød nord-vest høyrisikosone:

 • Avgrenset område i Gjesdal som følger kommunegrense og hovedlinjer i vei. Se detaljer i kart frem til mer grundig beskrivelse foreligger.

LENKE TiL KART FINNER DU HER

Forklaringer:

 • Jodvask:
  • Bruk 0,1 % aktiv jod løsning, og dyra skal være gjennomvåte.
  • Klipping av dyr i forkant øker effekten av jodvask og krever mindre væske.
  • Plasser dyra slik at de ikke har kontakt med andre dyr i besetningen etter jodvask.
  • Ungdyr og kjøttfe skal, annen storfe bør, vaskes med jod i forkant av flytting.
 • Veterinærattest:
  • Dyr må være klippet.
  • Attest skal foreligge ved all livdyromsetning fra sonene «Rød» og «Kjøttfe».
  • Attesten er gyldig i syv dager.
 • Godkjent vaksinestatus:
  • Det må ha gått minst tre uker siden siste vaksinasjonsdose.
  • Grunnvaksinering: to doser med 5-14 dagers mellomrom (Trichoben vet.)
 • Karensperiode:
  • Det anbefales en karensperiode på 8 uker etter kjøp av storfe. Dette betyr at det ikke anbefales å selge dyr ut av dyrehold som har kjøpt livdyr i løpet av de foregående 8 ukene. Fortrinnsvis selg først, kjøp etterpå.
  • Forskriftskravet for all omsetning er at det ikke er tillat å selge dyr ut av en besetning som har kjøpt inn dyr før etter 14 dager. De spesifikke dyra som er kjøpt inn kan ikke selges før etter 30 dager (14/30 dagers regelen).

Generelle råd og tiltak:

 • Redusere antall mulige smittekontakter ved å kjøpe livdyr fra færrest mulige leverandører.
 • Holde oppdaterte dyreholdjournal og beiteoversikt slik at en eventuell smittesporing av
  kontaktbesetninger blir enkelt.
 • Vær oppmerksom på hår og hudforandringer i besetningen i minst 8 uker etter siste innkjøp.
 • Om mulig, holde nyinnkjøpte dyr adskilt (karantene) fra egen besetning.
 • Varsle Mattilsynet umiddelbart ved mistanke om ringorm.
 • Fortrinnsvis kun salg av fôringsdyr til "sluttforingsenheter" (ikke til kombinasjonsbruk).

Publisert 11.01.2021  kl 15:33

Oppdatert 20.01.2023  kl 14:00

Andre saker