DSC 8031

Salgsvilkår for omsetning av avlsdyr og fôringsdyr av storfe

Gjeldende salgsvilkår for livdyromsetning gjennom Fatlands selskaper og kanaler.

Definisjoner

Avlsdyr: Dyr som skal brukes i avl, inkludert drektige kviger og ungdyr.
Fôringsdyr: Dyr som skal fôres frem og slaktes
Formidlingssalg: Slakteriet kobler kjøper med selger av dyr
Direktesalg: Kjøper og selger avtaler kjøpet seg imellom, uten at slakteriet er formidler.

Selgers ansvar

Selger er ansvarlig for at alle relevante opplysninger om dyret som selges kommer frem før prisen fastsettes og dyret selges. Sykdom opp til 12 måneder tilbake skal opplyses om.

Nye opplysninger som kan ha relevans for prisen eller salget skal meldes til slakteriet snarest.

Hvis dyret viser seg å være uegnet for transport, skal slakteriet varsles snarest.

Selger er ansvarlig for at alle dokumentene som følger med dyret inneholder alle relevante opplysninger, og er korrekt utfylt.

Selger er ansvarlig for at storfe som selges er registrert og har komplett status i Husdyrregisteret.

Slakteriets ansvar

Slakteriet fastsetter pris på dyret basert på opplysningene som fremkommer fra selger.

Slakteriet kan ikke holdes ansvarlig verken for mangler grunnet uriktige opplysninger fra selger, eller for andre mangler ved salgstidspunkt som selger ikke var klar over.

Slakteriet har ikke ansvar for å undersøke dyrene eller innhente opplysninger utover det selger selv oppgir.

Hvis livdyrformidler kjenner til vesentlig forhold som er av betydning for salget, har slakteriet plikt til å varsle kjøper og selger om dette.

Kjøpers ansvar

Kjøper har plikt til å undersøke dyr som er mottatt så snart som mulig etter ankomst.

Ved en reklamasjon på kjøpet, må manglene dokumenteres av en veterinær eller slakteriet.

Reklamasjoner må som hovedregel skje innen 7 dager, med mindre det er snakk om skjulte mangler.

Ved formidlingssalg må reklamasjonen meldes til både slakteriet og selger.

Ansvar ved transport

Ved formidlingssalg er slakteriet vanligvis ansvarlig for transporten av dyret.

Slakteriets sjåfør har kun ansvar for å vurdere om dyrene er transportdyktige eller ikke i henhold til regelverket for transport av dyr. Transportør har ikke ansvar for å vurdere om dyrene har øvrige feil eller mangler.

Slakteriets kostnader ved transport fordeles mellom kjøper og selger.

Ved direktesalg må selger og kjøper selv forsikre seg om at dyret er forsikret under transport og at dyret er transportdyktig.

Krav til dokumentasjon som skal følge dyrene

Avlsdyr som selges skal følges av følgende dokumentasjon:

  • Utfylt stamtavle dersom dyret er med i kukontrollen/storfekjøttkontrollen.
  • Helsekort, dersom det er anmerkninger i dette.
  • Veterinærattest, maksimalt 7 dager gammel

Fôringsdyr som selges skal følges av følgende dokumentasjon:

  • Utfylt egenerklæring
  • Helseattest fra veterinær
  • Før transporten skal også kjøreseddel utfylles korrekt av selger

Krav til dyr som omsettes

Dyr som selges skal være friske og ha god helse.

Besetningen skal ikke være underlagt restriksjoner fra Mattilsynet.

Dyr med horn skal ikke omsettes med mindre dette er kommunisert og avklart med kjøper.

Skitne dyr skal ikke omsettes.

Dyr fra besetninger med smittsom sykdom hvor det er sannsynlig at dyrene er smittebærere, skal ikke omsettes med mindre dette er kommunisert og avklart med kjøper.

Publisert 29.10.2018  kl 07:50

Oppdatert 30.03.2022  kl 12:54

Andre saker