20171208 090830

Bransjens anbefalinger vedrørende klauvhelse og livdyrhandel

For å unngå smitte, og samtidig å ivareta en kontrollert livdyrtrafikk, er det laget retningslinjer.

Ved livdyrsalg skal det foreligge dokumentasjon på besetningsstatus på klauvhelse fra sertifisert klauvskjærer. Det skal også oppgis helsestatus på klauver på de individer som selges gjennom en veterinærattest, eller egenerklæring. Det er ikke lov å selge dyr med kliniske sykdomstegn, med sår eller hevelser i klauvspalten.

I lokale områder opplever næringen større utbredelser av digital dermatitt (DD) og klauvspalteflegmone. For å unngå videre smitte, og samtidig å ivareta en kontrollert livdyrtrafikk, har representanter fra organisasjonene, i samarbeid med Mattilsynet i Rogaland, utarbeidet følgende anbefalinger.

LES OGSÅ: Krev dokumentasjon på klauvhelsa ved innkjøp av dyr

Generelt

Det anbefales rutinemessig klauvskjæring, dersom mulig av sertifisert klauvskjærer, minst en til to ganger i året, etter behov, av alle kyr og kviger over 18 måneder, samt avlsokser.

Dette for å kunne oppdage digital dermatitt så tidlig som mulig og sette inn tiltak. All klauvsjukdom skal registreres elektronisk i Kukontrollen, eller manuelt inn i storfekjøtt-kontrollen.

Hold også øye med hudområdet i og rundt klauvspalten mellom klauvskjæringene, for å kunne avdekke typiske DD-sår på et tidlig tidspunkt

Ved innkjøp av dyr bør disse oppstalles i egne bygg de første tre-fire ukene. Smittesluse og lasterampe skal alltid benyttes.

Som smittesjef er kjøper selv ansvarlig for hvilke dyr som tas inn i besetningen. Kjøper er ansvarlig for å kreve informasjon om selgerbesetnings helsestatus, og selger skal gjøre kjøper kjent med smittestatus i besetningen.

LES OGSÅ: Tenk smitte og smittevern!

Matloven §19: «Enhver skal utvise nødvendig aktsomhet, slik at det ikke oppstår fare for utvikling eller spredning av smittsom dyresykdom». Og «Levende dyr skal ikke omsettes, tas inn i dyrehold, flyttes eller settes ut når det er grunn til mistanke om smittsom dyresykdom som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser.»

Det skal ikke selges dyr med sår eller skorper eller andre tegn til hudbetennelse i klauvspalten.

Anbefalingene nedenfor gjelder livdyr/avlsdyr

Selgerbesetninger

A) Høyrisiko besetninger

1.    Har hatt aktive sykdomsutbrudd av DD i besetningen siste 12 mnd eller utbrudd av klauvspalteflegmone siste 6 mnd (>2 tilfeller).

2.    Har ikke tilstrekkelig dokumentasjon på klauvhelsa på besetningsnivå. Dvs < 0,5 klauvskjæring per årsku per år utført av klauvskjærer eller veterinær.

Ved livdyrsalg fra slike besetninger innenfor regionen skal kjøper være kjent med status i selgers besetning, konsekvenser ved innføring av dyr fra denne til egen besetning og være enig i gjennomføringen av handelen.

Anbefalinger for å redusere smitterisiko

 • Livdyrsalg anbefales generelt IKKE.
 • Salg av dyr fra andre dyregrupper enn den med diagnosen må vurderes i hvert enkelt tilfelle, men vi fraråder det.
 • Ingen dyr skal selges ut av regionen.
 • Alle dyr som vurderes for salg skal undersøkes av klauvskjærer eller veterinær og gå gjennom desinfiserende fotbad når de forlater besetningen.
 • Det skal ikke selges dyr med DD/ID, sår og/eller skorper i klauvspalten.
 • Hvis salg gjennomføres, skal dyra etter transport og før inngang til mottaksbesetning fotbades i egnet desinfiserende middel. Fotbadet skal brukes regelmessig og i samsvar med bruksanvisningen i en periode på minst 4 uker i aktuell dyregruppe.
 • Besetninger der DD er påvist må så snart som mulig sette i gang med tiltaksplan utarbeidet av veterinær i samarbeid med klauvskjærer.
 • Ikke kjøp dyr som tidligere har hatt digital dermatitt.

B) Risikobesetninger

 1. Har hatt aktive sykdomsutbrudd av DD i besetningen siste 12 mnd, men det er ikke registrert kliniske symptom etter to kontroller av klauvene på alle dyra i aktuell dyregruppe over en periode på minst 6 mnd.
 2. Har hatt 1-2 tilfeller av klauvspalteflegmone siste 6 mnd.
 3. Har kjøpt dyr fra DD-besetninger og oppstaller disse i samme rom som resterende besetning.
 4. Har ikke god nok dokumentasjon på klauvhelsa på besetningsnivå. Dvs. 0,5-1 klauvskjæringer per årsku per år utført av klauvskjærer eller veterinær.
 5. Ved livdyrsalg fra klinisk syke besetninger innenfor regionen skal kjøper være kjent helsestatus i selgers besetning, konsekvenser ved innføring av disse til egen besetning og være enig i gjennomføringen av handelen.

Anbefalinger for å redusere smitterisiko

 • Ingen dyr skal selges ut av regionen.
 • Dyr som vurderes for salg skal undersøkes av klauvskjærer eller veterinær og gå gjennom egnet desinfiserende fotbad hvis det forlater besetningen.
 • Det skal ikke selges dyr med DD/ID, sår og/eller skorper i klauvspalten.
 • Etter transport og før inngang til mottaksbesetning skal dyra fotbades i desinfiserende middel. Fotbadet skal brukes regelmessig og i samsvar med bruksanvisningen i en periode på minst 4 uker i aktuell dyregruppe.
 • Besetninger der DD er påvist må så snart som mulig sette i gang med tiltaksplan utarbeidet av veterinær i samarbeid med klauvskjærer.
 • Ikke kjøp dyr som tidligere har hatt digital dermatitt.

C) Lavrisiko besetninger

 1. Har ikke registret DD ved minst 1 klauvskjæring per årsku per år, av klauvskjærer eller veterinær siste 12 mnd. Ingen behandlinger av klauvspalteflegmone siste 6 mnd.
 2. Ved livdyrsalg kreves veterinærattest med undersøkelse av huden i og rundt klauvspalten, på dyr eldre enn 12 mnd. Kjøper skal være informert om selgerbesetningens helsestatus, når siste klauvskjæring av klauvskjærer ble gjennomført og hvor mange av dyra som da ble undersøkt.
 3. Har ikke kjøpt livdyr eller har bare kjøpt livdyr med dokumentasjon fra lavrisiko-besetninger.

Livdyr kan selges ut av regionen dersom veterinærattest med tilstrekkelig dokumentasjon på individets klauvhelse og besetningens klauvhelsestatus er gjort kjent for kjøper.

Anbefalinger for å redusere smitterisiko

 • Det skal ikke selges dyr med DD/ID, sår og/eller skorper i klauvspalten.
 • Det anbefales å sette inn fotbad i kjøperbesetning noen uker i forbindelse med innsett av nye dyr, uavhengig av type besetning det kjøpes fra.
 • Ikke kjøp dyr som tidligere har hatt digital dermatitt.

Bilde: Eksempel på digital dermatitt

Publisert 09.12.2017  kl 22:59

Oppdatert 30.03.2022  kl 12:54

Andre saker