Compliance rules and law regulation policy concept on virtual screen, compliance concept.

Vårt arbeid med Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger gjennomføres for samtlige datterselskaper i Fatland omfattet av loven. Det er stor grad av felles leverandøerer for flere av selskapene i konsernet, så vurderingene er da felles for disse. Konsernet består av følgende selskaper:

Fatlands arbeid med aktsomhetsvurderinger baserer seg på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper som har følgende struktur:

Redegjørelsen gjelder for regnskapsåret 2022. I denne redegjørelsen vil vi beskrive våre retningslinjer og rutiner for hvordan vår virksomhet vurderer og håndterer risiko knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Videre vil vi beskrive hvilke vesentlige risikoer vi har identifisert etter gjennomførte aktsomhetsvurderinger. Avslutningsvis vil vi si noe om hvilke tiltak vi har iverksatt for å følge opp våre identifiserte risikopunkter, samt resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Fatland

Fatland er Norges største privateide kjøttbedrift med 670 ansatte og avdelinger i Ølen, Oslo, Sandefjord og Jæren. Fatland leverer kjøtt som blir konsumert i hele landet, som er produsert hos norske bønder og som er slaktet på våre egne slakterier under streng kvalitetskontroll.

Våre grunnverdier er trygg matproduksjon med fokus på dyrevelferd, miljø og sikkerhet. Vi har om lag 10 000 aktive leverandører og har tett samarbeid med produsenter for å sikre de høyeste kvalitetsstandardene i produktene våre. Fatland har et ansvar for å sikre fremtidsrettet matproduksjon, og skal produsere mat med tanke på fremtidige generasjoner. Vi streber etter å opprettholde en ansvarlig tilnærming til oppdrett og produksjon for å sikre at vår virksomhet har en minimal påvirkning på miljøet.

Fakta:

•       Slaktemengde: 42 700 tonn

•       Skjæremengde: 69 000 tonn

•       Foredling: 33 500 tonn

•       Omsetning: 5,8 milliarder NOK

•       670 medarbeidere

Retningslinjer og rutiner

Oppfyllelse av krav i Åpenhetsloven er forankret og godkjent av konsernstyret i Fatland AS. Gjennom styreprotokollen er ansvarlighet for dette formelt forankret i selskapets retningslinjer, som planlegges for intern kommunikasjon i selskaper, samt eksternt til leverandører og andre interessenter.

Styrevedtaket, i tillegg til etiske retningslinjer for leverandører og vår menneskerettighetspolicy danner et grunnlag for vårt arbeid med å fremme og respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Policyen vår tar utgangspunkt i internasjonalt anerkjente standarder som FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Fatland skal fremover jobbe for at samtlige leverandører signerer selskapets etiske retningslinjer og vi vil fremover fokusere på å gjennomgå og oppdatere de generelle kontraktsvilkår for våre leverandører. Vi vil jobbe for at leverandører og underleverandører har prosedyrer for å aktivt forebygge, redusere og stanse brudd på menneskerettigheter.

Fatland jobber aktivt med å formalisere en solid varslingskanal, hvor vi samarbeider med vår revisjonspartner. Inntil videre kan varsling skje til roam@fatland.no.

Kartlegging og vurdering av negativ påvirkning

For intern kartlegging av negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennomfører vi en vurdering av egen virksomhet, og risikoen for brudd av menneskerettigheter gjennom leverandørkjeden. Når det gjelder risikoen i egen virksomhet, bruker vi risiko for brudd av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter som utgangspunkt. Dette kartlegges systematisk for hvert datterselskap i Fatland, og alternativene for vurdering er «ingen kjente risikoer» eller «risikoer som krever videre oppfølging». I risikovurderingen av egen virksomhet har vi i denne omgang ikke avdekket noen kjente risikoer eller brudd på menneskerettigheter, og virksomheten vurderes dermed til minimalt risikonivå. Ettersom arbeidet med aktsomhetsvurderinger er en dynamisk prosess, skal vi jobbe med å følge opp potensielle utfordringer og utforme tiltak for å følge opp eventuelle avdekkede risikoforhold.

Neste steget er kartlegging av negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom vår leverandørkjede. Fatland har i forbindelse med dette gjennomført en undersøkelse som tar utgangspunkt i sentrale risikoområder som forhold knyttet til arbeidsplassen, diskriminering, barne- og tvangsarbeid, organisasjonsfrihet, lokalsamfunn og vurdering av leverandører, i henhold til FNs menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner. Vi bruker informasjon om leverandørens produksjonsland, bransje- og produktrisiko, samt risikoen på virksomhetsnivå. Ettersom Fatland har et stort antall leverandører er vi opptatt av å kartlegge risikoen for et representativt utvalg av disse og tar hensyn til størrelsen og risikonivået til leverandøren. Et annet viktig moment i risikovurderingen er vår innflytelse og påvirkningsmulighet i verdikjeden. I samsvar med OECDs retningslinjer prioriteres aktsomheten der risikoen for negative konsekvenser av virksomheten er størst. Et eksempel på forhøyet risiko er leverandører med innleid arbeidskraft og utenlandske ansatte. Fatland vurderer produksjonslandene etter UN Environment Program Financial Initiative, som har en oversikt over høy- og middelsrisikoland. For varer og tjenester produsert i disse landene vil vi gjøre ytterligere vurderinger og iverksette forebyggende tiltak.

Resultater av risikovurderingen av potensiell og faktisk negativ påvirkning er basert på en undersøkelse av utvalgte leverandører. Disse er valg ut fra både størrelsen på innkjøpene fra Fatland, risiko basert på landtilhørighet og bransje. Fatland kjøper inn varer og tjenester fra en rekke land i og utenfor Europa. Landene som forpliktet seg til konvensjonene anses til å ikke ha avvik i forhold til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og vi konkluderer at produktene og tjenestene med opprinnelse i disse land har lav sannsynlighet for brudd for disse.

Hovedavvik funnet i leverandørkjeden er relatert til manglede menneskerettighetspolicy og Supplier Code of Conduct, rutiner på påvirkningen på lokalsamfunnet, og revisjoner av egne leverandører. Det er også hos enkelte selskaper funnet mangler i gjennomføring av aktsomhetsvurderinger.

Der hvor vi finner negative funn, vil vi følge opp med ytterligere samtaler, med mål om å få risiko ned på et akseptabelt nivå, og vi forventer forbedringer over tid. Dersom tilstrekkelig forbedring ikke oppnås innen rimelig tid, vil terminering av samarbeidet kunne bli aktuelt.

Forebygge, redusere eller stanse negativ påvirkning

Fatland skal aktivt forebygge, redusere og stanse brudd på menneskerettigheter. Aktivitetene i virksomheten som forårsaker negativ påvirkning skal stanses. Dersom vi avdekker brudd på menneskerettigheter og anstendige forhold i leverandørkjeden, skal vi utforme tiltak som er egnet best for å redusere og stanse skaden. Dette kommer an på vår innflytelse på den enkelte leverandør og hvilken type brudd det gjelder ettersom hendelsene krever ulik respons. Vi skal bruke vår innflytelse og kontraktbetingelser til at avvik avdekket i verdikjeden rettes opp. Tiltak fra vår side er direkte kommunikasjon med bedrifter med moderat risiko og klargjøring av forventninger.

Leverandører som ikke tilfredsstiller våre krav til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold vil bli faset ut. Et annet mulig tiltak, er samarbeide med bedrifter i vår bransje, gjerne igjennom bransjeorganisasjoner, som har felles leverandører for å øke effektiviteten av vedtatte tiltak.

Overvåke gjennomføring og resultater av tiltak

Vi vil jobbe kontinuerlig med overføring av hvordan tiltakene fungerer. Forventning for våre leverandører som vi har vurdert at er i risikosonen er at de har implementert Suppliers Code of Conduct og krav til menneskerettighetsstandarder i virksomheten sin og hos sine underleverandører. Vi vil overvåke tiltakene som iverksettes og undersøke om de gir et ønsket resultat eller bør bearbeides. Fatland skal jobbe proaktivt og regelmessig for å påse at leverandørene våre følger etiske retningslinjer.

Kommunikasjon

Fatland skal rapportere og kommunisere åpent om arbeidet med aktsomhetsvurderinger på nettsiden vår gjennom en årlig redegjørelse. Dersom vi avdekker brudd, vil vi ha en dialog med de pårørte parter.

Informasjonskravet
Ved skriftlig forespørsel kan alle be om informasjon om hvordan vi håndterer de faktiske og potensielle negative konsekvensene vi vurderer gjennom aktsomhetsvurderingene. Ønsker du å stille oss et spørsmål om vår aktsomhetsvurdering kan du kontakte oss ved å sende e-post til: roam@fatland.no.

Styrene signerer elektronisk

Styret i Fatland Ølen AS

Styrets leder: Inge Fatland Styremedlemmer

•       Svein Fatland

•       Vidar Fatland

•       Ståle Fatland

•       Arild Flesjå

Styret i Fatland Jæren AS

Styrets leder: Svein Fatland Styremedlemmer

•       Vidar Fatland

•       Ståle Fatland

•       Inge Fatland

•       Stig Bratli Henriksen

Styret i Fatland Oslo AS

Styrets leder: Svein Fatland Styremedlemmer

•       Ståle Fatland

•       Vidar Fatland

•       Inge Fatland

Styret i Fatland Sandefjord AS

Styrets leder: Svein Fatland Styremedlemmer

•       Ståle Fatland

•       Vidar Fatland

•       Inge Fatland

•       Kjell Sjursen

Styret i Fatland Salg AS

Styrets leder: Svein Fatland Styremedlemmer

•       Ståle Fatland

•       Vidar Fatland

•       Inge Fatland

Styret i Oppdal Spekemat AS

Styrets leder: Ingard Otto Langseth Styremedlemmer

•       Paul Joar Haaker

•       Svein Fatland

•       Kristian Fatland

•       Ove Malvin Knutsen

Hommersåk, 30.06.2023

Publisert 30.06.2023  kl 11:02

Oppdatert 14.07.2023  kl 12:13

Andre saker