Group people hands were collaboration to trust in business success concept of teamwork partnership in company. Victory as a team, fighting for the success of the organization concept.

Fatland om respekt for menneskerettigheter

Denne policyen beskriver hvilke retningslinjer og prinsipper Fatland følger for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet. Disse retningslinjene gjelder samtlige datterselskaper i Fatland Gruppen.

Fatland AS skal drive en ansvarlig virksomhet. Dette innebærer å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre verdikjeder. Fatland AS ønsker å utvikle effektive og lønnsomme samarbeidsrelasjoner med våre leverandører og sikre gode miljøforhold og arbeidsvilkår, både direkte og indirekte, ved produksjon av varer eller tjenester for Fatland AS. Vår målsetning er å positivt påvirke arbeidet for menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, dyrevelferd og vern av miljø, både i eget konsern og overfor våre handelspartnere. Vi vil kontinuerlig søke å styrke, samt videreutvikle vårt arbeid med menneskerettigheter.

Vår forpliktelse og hvordan vi arbeider

Fatlands menneskerettighetspolicy fastslår at vi skal respektere alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Fatland vil overholde FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper på dette området. Disse omfatter, men er ikke begrenset til, foreningsfriheten og forhandlingsretten, og retten til frihet fra tvangsarbeid, barnearbeid eller diskriminering i arbeidslivet.

Vi skal kontinuerlig jobbe for å være en positiv bidragsyter til arbeidet med respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Som en del av dette skal vi kontinuerlig gjennomføre aktsomhetsvurderinger i henhold til OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, for å kartlegge og vurdere risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. En slik aktsomhetsvurdering er en løpende, risikobasert prosess som handler om å identifisere, forebygge, redusere og følge opp faktiske og potensielle negative konsekvenser på menneskerettighetene som er direkte eller indirekte forårsaket eller bidratt til av virksomheten vår.

Fatland forventer at de samme standardene vil overholdes av våre leverandører og andre forretningspartnere.

Fatland utfører en menneskerettighetsvurdering for kontrakter som inngås med våre leverandører. Våre etiske retningslinjer beskriver hvilke krav og standarder som vi forventer at leverandøren skal etterleve. Leverandørene sjekkes for faktisk og potensiell risiko for brudd på menneskerettighetene og vi ser på hvordan leverandøren forholder seg til sine ansatte og den underliggende forsyningskjeden. Leverandørene skal drive kontinuerlige forbedringer i sin virksomhet for å tilfredsstille retningslinjene og sørge for at deres underleverandører også tilfredsstiller retningslinjene. Risikoer i leverandørens system skal håndteres ved hjelp av avtalt handlingsplan skal følges opp videre etter signering. Risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold skal dokumenteres og følges opp i Fatlands risikostyringssystem i samsvar med bedriftens krav.

Implementering

Denne policyen skal implementeres på tvers av organisasjonen og innholdet skal være kjent for ansatte, leverandører og andre forretningspartnere. Fatlands ansatte skal få nødvendig opplæring for å kunne etterleve de retningslinjene og prinsippene som kommer frem i dette dokumentet.

Fatland har valgt å offentliggjøre vår menneskerettighetspolicy på vår hjemmeside for å fremme åpenhet og respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Publisert 21.07.2023  kl 13:55

Oppdatert 21.07.2023  kl 13:57

Andre saker