AdobeStock 250026811

Slik er dyrehelsa til norsk småfe

Norske sauer er nesten fri for alvorlige smittsomme sykdommer, men vanlige infeksjoner som jurbetennelse, parasittsykdommer og luftveisinfeksjoner kan gi problemer i mange besetninger.


Generelt er helsetilstanden hos norske husdyr svært god. Norge er fri for mange viktige husdyrsykdommer som skaper store utfordringer for dyrehelse, dyrevelferd og økonomi i andre land (som for eksempel munn- og klauvsjuke, brucellose og Q-feber).

Ondartet fotråte hos sau, som er en bakterieinfeksjon i klauvene, ble påvist i Rogaland i 2008 for første gang på over 60 år. Et stort prosjekt kalt Friske føtter har langt på vei fått bukt med problemet. Klassisk skrapesyke er ikke påvist i Norge på flere år, men det finnes fortsatt enkelte tilfeller av atypisk skrapesyke (Nor98) hvert år.

Et utbrudd av den kroniske luftveissykdommen mædi ble påvist i sauebesetninger i Trøndelag i 2019. Diagnosen ble bekreftet med funn av typiske patologiske forandringer og påvisning av mædivirus med PCR. Til sammen har 9 besetninger fått diagnosen mædi i 2019 og 2020.

Selv om de alvorlige, smittsomme sykdommene er sjelden hos sau i Norge, forekommer det andre sykdommer som kan ha stor betydning i den enkelte besetning. De vanligst rapporterte sykdomsproblemene er mastitt (jurbetennelse), børbetennelse, parasittsykdommer og luftveisinfeksjoner. Hos lam er det også problemer med leddsykdommer og sjodogg.

Det er om lag 14 000 sauebesetninger i Norge. De fleste på Vestlandet, spesielt i Rogaland, og i innlandet på Østlandet. Gjennomsnittlig besetningsstørrelse i Sauekontrollen i 2019 var 82 vinterfora søyer.

Informasjon hentet fra Veterinærinstituttets hjemmeside.

Publisert 24.02.2021  kl 10:25

Oppdatert 24.02.2021  kl 12:36

Andre saker