Close up of a man using mobile smart phone

Informasjon om innmelding av dyr med avvikende helsetilstand (MKI)

Alle dyr med avvikende helsetilstand skal varsles ved innmelding til slakteriet i henhold til regelverket for matkjedeinformasjon (MKI):

Eksempler på avvikende helsetilstand:

·          Halthet

·          Bogsår

·          Halesår med skorpe

·          Brokk

·          Behandlet framfall/prolaps

·          Gjensittende sting etter operasjon

·          Delvis avstøtt jur

·          Gamle bruddskader

·          Medfødt skavank

·          Helt eller delvis blind

·          Vom-i-skinn

·          Annet

Dette gjelder dyr med avvikende helsetilstand, men som er transportdyktige med tilrettelegging og ekstra oppmerksomhet under transport og på slakterifjøs.

Dyr med slike avvik som ikke er informert om ved innmelding kan ikke tas med på transporten. For nærmere informasjon om hvilke dyr som er transportdyktig med tilrettelegging, se Forskrift om næringsmessig transport av dyr - Lovdata og Veileder om transportegnethet og skille mellom dyr under transport (mattilsynet.no)

Informasjonen skal leveres med følgende fire opplysninger:

1. Problem (se liste over)

2. Antall dyr dette gjelder

3. Identifikasjon av dyret (for eksempel ørenummer eller «blå flekk i panna»)

4. Hvilke(t) tiltak er satt i verk eller er nødvendig

Mulige tiltak (flere kan velges) (NB! Det er sjåføren som til sist skal velge hva som er riktig tiltak ut fra observasjon av dyret):

· Eget rom under transport

· Færre dyr i bingen/rommet

· Kort reisevei

· Slaktes samme dag

· Ekstra strø

· Satt av tid/ bevisst på behov for mer tid ved pålessing/avlessing/driving

·  Annet

· Kort reisetid

Tilgang til uteareal evt. utegang (gris), medisinbruk og eventuelle restriksjoner skal også informeres om ved innmelding.

Dette er informasjon som Mattilsynet skal ha fra slakteriet innen 24 timer før ankomst til slakteriet. All innmelding må derfor gjøres til slakteriet innen denne fristen, det samme gjelder informasjon om avvikende helsetilstand på dyr etter innmelding. Unntaket fra tidsfristen er hasteslakt, men vær oppmerksom på at dyret da må være transportdyktig og medfølges av MKI-skjema.

Regelverk og veileder MKI:

· Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften) - Lovdata

· KRAV TIL LEVERING AV MATKJEDEINFORMASJON (MKI) TIL MATTILSYNET FØR SLAKTING AV STORFE, SVIN OG SMÅFE

Publisert 01.03.2021  kl 11:16

Oppdatert 04.01.2024  kl 13:49

Andre saker