Velkommen til fjosåpning på Jæren!

22. juli 2018
Bygget kan huse 62 mordyr med full framfôring.
Les mer
Skjermbilde 2018-07-22 22.01.32

Velkommen til fjosåpning på Jæren!

Bygget kan huse 62 mordyr med full framfôring.

Lørdag 1. september kl. 13-16

Hos Maiken og Andreas Aarsvold, Killinglandveien 223, Sandnes.

Servering av grillmat.

Bygget kan huse 62 mordyr med full framfôring. Målsettingen er avlsbesetning for rasen Limousin og spesielt Full French. Det er lagt stor vekt på god dyrehelse og rolige dyr. Velkommen til en kikk på et topp-moderne fjos!

Over 3.000 har sett info-møte om fôrsituasjonen - har du?

19. juli 2018
Tørken og den alvorlige fôrsituasjonen bekymrer. Fikk du ikke med deg Fatlands store informasjonsmøte, har du forsatt sjansen.
Les mer
Informasjonsmøte fôrsituasjonen juli 2018

Over 3.000 har sett info-møte om fôrsituasjonen - har du?

Tørken og den alvorlige fôrsituasjonen bekymrer. Fikk du ikke med deg Fatlands store informasjonsmøte, har du forsatt sjansen.

I tillegg til at 150 interesserte onsdag kveld fant veien til informasjonsmøte hos Fatland Jæren, har over 3.000 unike brukere nå sett direkteoverføringen på Fatlands Facebook-sider, enten direkte eller i opptak. Den massive interessen forteller mye om fôr-situasjonen i Sør-Norge.

Også NRK Rogaland var til stede.

Her kan du se møtet i opptak:

Del 1:

 • Hvordan berge mest mulig grovfôr og hvordan håndtere tørkeskader? ved Norsk Landbruksrådgivning/Ole Arnfinn Røysland.
 • Alternative løsninger for for hvordan klare seg med lite grovfôr, bruk av kraftfôr/ alternativ fôringved Fiskå Mølle (Leif Kåre Gjerde) og Felleskjøpet Rogaland Agder (Marte Johannessen).

Del 2:

 • Regelverk knyttet til avlingsskadeerstatning ved Fylkesmannen i Rogaland/Nono Dimby.
 • Markedet for storfekjøtt og Fatlands kapasitet ved Terje Wester, konsernsjef Fatland.
 • Livdyrsituasjonen ved Siv Undem, livdyrsjef i Fatland.

Her er også presentasjonene fra møtet:

Norsk landbruksrådgivning: Kva skal me finne på i tørken?

Fiskå Mølle: Kraftfôr som erstatning for grovfôr, tilgang og prisforventninger for korn og fiberråvarer, import av grovfôr

Felleskjøpet Rogaland Agder: Fôring med lite grovfôr

Fylkesmannen i Rogaland: Erstatning ved klimabetinga skade

Fatland: Markedet for kjøtt, kapasitet, hva bør du gjøre?

Noen bilder fra møtet

Dette betyr den nye dyrehelseforskriften for deg

16. juli 2018
1. juli trådte en ny dyrehelseforskrift i kraft. Forskriften inneholder flere nye krav som er relevante, spesielt ved flytting av dyr.
Les mer
Skjermbilde 2018-06-11 08.56.39

Dette betyr den nye dyrehelseforskriften for deg

1. juli trådte en ny dyrehelseforskrift i kraft. Forskriften inneholder flere nye krav som er relevante, spesielt ved flytting av dyr.

Mattilsynet ønsker at bonden tar et større ansvar for å hindre smitte. Hensikten med de nye reglene er å hindre at smittsomme sykdommer sprer seg.

- De nye kravene som retter seg mot bonden vil komme med i neste versjon av KSL-standarden. I tillegg jobber Mattilsynet nå med å få ut informasjon om forskriften slik at dyreeierne. Etter hvert vil Mattilsynet også komme med veiledere til regelverket, sier livdyrsjef Siv Undem i Fatland.

Hele den nye forskriften kan du lese her

Her er de mest relevante nye kravene:


§ 19 Restriksjoner på flytting av storfe og svin: Krav om karenstid og egenerklæring

Storfe og svin som flyttes til en ny besetning skal følges av en egenerklæring.Erklæringen skal ikke være eldre enn sju dager og mottaker av dyra skal oppbevare denne i ett år. I erklæringen skal avsender av dyra bekrefte at:

 • Det har ikke vært tegn på smittsom sjukdom i besetningen de siste 14 dagene før flytting.
 • Dyra som skal flyttes har oppholdt seg mer enn 30 dager i besetningen før flytting, med unntak av dyr som er født i besetningen.
 • Besetningen har i løpet av de siste 14 dagene ikke mottatt klauvdyr fra andre besetninger, fellesbeiter eller dyreansamlinger (NB! Dette kravet gjelder ikke for flytting av purker innenfor en purkering. Det gjelder heller ikke svin fra besetninger som siste 6 månedene kun har mottatt dyr fra én annen besetning og hvor dyra har blitt transportert direkte uten å være i kontakt med dyr fra andre besetninger).

  For deg betyr dette i praksis:
 • Etter å ha mottatt egne sauer/storfe fra fellesbeite eller kjøpt storfe, kan du ikke selge livdyr av storfe eller svin de neste 14 dagene.
 • Skal du derimot sende/hente egne dyr til og fra fellesbeite trenger du ikke egenerklæring.

Her kan du laste ned en enkel versjon av egenerklæringen. Denne kan dere selvfølgelig bruke som dere ønsker. I tillegg vil de ulike husdyrkontrollene få på plass egenerklæringen etter hvert. I tillegg vil det i løpet av høsten også finnes en mal i KSL.


§ 11 Veterinærattest hvis livdyr er innom livdyrfjøs/oppsamlingssentral

Dersom livdyr skal innom en et livdyrfjøs, skal dyra følges av en veterinærattest som ikke er eldre enn sju dager. I praksis betyr dette at Fatland må be om veterinærattest også på kalv, når denne må innom livdyrfjøs for omlasting til andre biler.

Fatland vil informere om dette i forkant av henting av dyr. Attesten skal ikke være eldre enn sju dager når dyra ankommer kjøper.

Rent fot- og overtrekkstøy for dyrebilsjåfør (§ 6)

Hvis en transportør må inn i husdyrrommet å hente dyr, skal han bruke rent fottøy og overtrekkstøy, om nødvendig desinfisert. Dersom man må bruke besetningens fottøy og overtrekkstøy, har bonden ansvar for å vaske, evt. desinfisere dette etter bruk.

§ 6 inneholder også litt om at det i smittslusa skal være tydelig skille mellom ren og skitten sone, og god mulighet for rengjøring av utstyr. Hvem som skal bruke denne skal komme tydlig frem i smitteplanen (§ 8).

Det skal være egen dør for tankbilsjåfør, husdyr og alle innganger skal være godt merket.
Ellers skal materialene og innredning i tilholdrommet for dyra, smittslusa og fôrlageret kunne rengjøres. Rommene skal holdes ryddige og rene og desinfiseres ved behov. Rommene skal også, så langt det er praktisk mulig, være sikret mot gnagere og ville fugler. Fôr skal oppbevares hygienisk forsvarlig.


§ 9 Helseopplysninger

Det skal føres oppdatert journal med nødvendige individuelle og kollektive helseopplysninger om:
a.    Sykdommer og skader hos dyra og mulige årsaker.
b.    Behandling av sykdommer og skader hos dyra.
c.    Det forebyggende helsearbeidet i dyreholdet.
d.    Døde dyr og mulige dødsårsaker.
e.    Avliving av dyr og årsaken til avlivinga.


Disse opplysningene skal være tilgjengelige i fem år og følge dyra. Kopi oppbevares i avsenderbesetningen i fem år.

Her kan du laste ned en individuell oppfølgingsplan: IOP Husdyr.

§ 8 Rutiner for smittevern

Rutiner som sikrer godt smittevern skal beskrives i en skriftlig smittevernplan. Den skal inneholde en plantegning over dyre- og persontrafikken, være tilpasset hvert enkelt dyrehold og omfatte hele driftsopplegget. Smittevernplanen skal blant annet beskrive hvordan:
a.    Dyr tas inn og ut av dyreholdet, inkludert til og fra beite.
b.    God dyrehelse sikres ved livdyrkjøp, inkludert mulighet for å oppstalle dyra separat.
c.    Melk og egg leveres.
d.    Smitte fra egen og innleid arbeidskraft hindres.
e.    Persontrafikken inn og ut av dyreholdet foregår, med særlige krav til veterinærer og andre som er til knytta eller i mulig kontakt med andre dyrehold.
f.     Kadaver, gjødsel og avfall hånteres og hentes
g.    Forhygiene, vanningsanlegg, strø, redskap og utstyr sikres.
h.    Desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig.
i.     Risikoen for å spre smitte ved krysstrafikk mellom dyr, mennesker og kjøretøy i nærheten av tilholdsrom for dyr kan reduseres.

Denne planen skal være kjent for og følges av alle som jobber i dyreholdet. Den skal revurderes en gang pr år og legges frem for mattilsynet når de ber om dette.

Nye regler for flytting av småfe (§§ 22 – 25)

Den nye forskriften gjør mange endringer i reglene for flytting av småfe. Det innføres nå regioner for flytting av småfe, men det må allikevel søkes Mattilsynet om å få flytte dyr mellom besetninger, også innenfor regionen. Regionene er:

 • Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal
 • Sogn og Fjordane og Hordaland, unntatt Sveio kommune og Etne kommuner.
 • Sveio kommune, Etne kommune, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder.

Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold.


Småfe skal følges av en egenerklæring, i tillegg til en veterinærattest, ved flytting ut av fylket.
Flytting av sau og geit er fortsatt veldig komplisert, selv om Mattilsynet har lempet noe på kravene. Her må alle paragrafene sjekkes for å få oversikt over det som gjelder i hvert enkelt tilfelle. Mattilsynet jobber med en veileder for flytting av småfe.

I tillegg vær obs på:

 • Det skal gå 48 timer fra besøk i utenlandsk dyrehold med klauvdyr eller fjørfe, før man kan besøke tilsvarende dyrehold i Norge.
 • Fra 1. januar 2020 blir det krav om at dyreeiere skal ha gjennomført et kurs i dyrehelse (kravet gjelder ikke dersom dyreeier kan dokumentere kompetanse på agronomnivå eller høyere). Dette kurset utvikles for tiden av Animalia.


Info-møte om fôrsituasjonen: Hva gjør vi nå?

12. juli 2018
Fatland inviterer til åpent informasjonsmøte om fôrsituasjonen.
Les mer
DSC 8636

Info-møte om fôrsituasjonen: Hva gjør vi nå?

Fatland inviterer til åpent informasjonsmøte om fôrsituasjonen.

Sted og tid: Fatland Jæren, livdyrauksjonshallen, onsdag 18. juli klokken 19.30.

Adressen er Hommersåkveien 250 Sandnes

Representanter og rådgivere fra Fylkesmannen i Rogaland, Norsk Landbruksrådgivning Rogaland, Fiskå Mølle og Felleskjøpet Rogaland Agder og Fatland kommer for å orientere om fôringsstrategi og planlegging, valg og bruk av riktig kraftfor, og tilgjengelige alternativer, og orientering om avlingsskadeerstatning. Det blir tid for å stille spørsmål og dele erfaringer.

Møtet blir også direkteoverført på Fatlands facebook-sider, slik at produsenter også andre steder i landet kan bli med.

Servering av grillmat.

Programmet:

 • Hvordan berge mest mulig grovfôr og hvordan håndtere tørkeskader? ved Norsk Landbruksrådgivning/Ole Arnfinn Røysland.

 • Alternative løsninger for for hvordan klare seg med lite grovfôr, bruk av kraftfôr/ alternativ fôring ved Fiskå Mølle (Leif Kåre Gjerde) og Felleskjøpet Rogaland Agder (Marte Johannessen).

 • Regelverk knyttet til avlingsskadeerstatning ved Fylkesmannen i Rogaland/Nono Dimby.

 • Markedet for storfekjøtt og Fatlands kapasitet ved Terje Wester, konsernsjef Fatland.

 • Livdyrsituasjonen ved Siv Undem, livdyrsjef i Fatland.

Velkommen!

Informasjon om prisene på småfe for slaktesesongen 2018

11. juli 2018
Butikkene og restaurantene ønsker enda mer kvalitetskjøtt av lam og sau. Fatland legger opp til en prisløype som både premierer kvalitet og levering når etterspørselen er på topp.
Les mer
18835913 1712592942098932 4141997030705519125 n

Informasjon om prisene på småfe for slaktesesongen 2018

Butikkene og restaurantene ønsker enda mer kvalitetskjøtt av lam og sau. Fatland legger opp til en prisløype som både premierer kvalitet og levering når etterspørselen er på topp.

Fatland jobber intenst sammen med kjedene og industrikundene på å markedsføre og selge velsmakende, norsk lammekjøtt! Det er viktig at vi får årets høstlam inn til slakt når kjedene har sine store salgskampanjer.

Vi hever ekstrabonusen ved slakting i uke 34 og 35 (20. august t.o.m. 31. august 2018) for å kunne tilby markedet kjøttvarene som er etterspurt.

Årets grovfôr-situasjon over store deler av landet er alvorlig. Som et konkret tiltak for å bidra i en vanskelig situasjon, endrer vi den nedre vektgrensen for Fatland Elitelam-tillegget på 3,00 kr./kg, fra 16,1 kg til 15,1 kg. Dette gjør vi fordi vi antar at færre bønder har anledning til å holde lammene på heimebeite før slakting i år.

Fatland – best på pris og service hele året!

Sesong-tillegg småfe høsten 2018

Uke 32 34 35 36 37 38 39
Sesong-tillegg (kr./kg.) 2,00 3,00 3,00 2,50 2.50 2,00 1,00

Puljetillegg småfe høsten 2018

Pulje 1-19 20-29 30-49 50-79 80-99 100-149 150-199 >200
Puljetillegg (kr./kg) 0,70 1,00 1,60 2,00 2,50 3,50 4,10 4,30

Kvalitetstillegg småfe høsten 2018

Elitelam: + kr 3,00/kg. i kl. O+ og bedre, fettgruppe 1+ til 3, nedre vektgrense 15,1 kg.

Elitelam Pluss: + kr 5,00 /kg i kl. R og bedre, fettgruppe. 1+ til 3, nedre vektgrense 17,1 kg. (Siste mulighet for levering av Elitelam Pluss er 28. oktober 2018).

Optilam-tillegg (for hele året)

1.000 til 1.999 kg /år kr 0,60 /kg
2.000 til 2.999 kg /år kr 1,10 /kg
3.000 til 3.999 kg /år kr 1,40 /kg
4.000 til 4.999 kg /år kr 1,70 /kg
5.000 til 5.999 kg /år kr 2,00 /kg
Over 6.000 kg/år kr 2,10 /kg


Fatlands prisprognose på småfe høsten 2018

Vi har laget en prisløype på lam, ung sau og sau for høsten 2018. Disse prisene gjelder lam 16,1-25 kg i klasse R, puljetillegg på 200-299 småfe, og inkluderer grunntilskudd og Optilam-tillegg > 6000 kg.

Villsaukampanje

Villsau i kategorien ung sau over 11,1 kg. ,i klasse O-, og bedre, betales med kr 30,0 ekstra pr kg i august. Meld inn i god tid! Her vil vi slakte mest i uke 33 og 34.

Tørre og rene dyr med elektroniske merker – bedre betalt for ulla

Sau og lam må være tørre ved levering til slakteriet. Levering av våte dyr kan medføre trekk på ulla. Derfor dyrene inn dagen før levering for å bli tørre. Vennligst vær nøye med dette!

Småfe uten elektronisk øremerke vil ikke kunne få ulloppgjør. Dette skyldes at vi i år vil gå over til å veie og klassifisere hver fell, og registrerer individet med lesestav på det elektroniske merket. Dette vil også gi bedre informasjon til avlsarbeidet ditt!

Lever den ulla dere klipper hjemme til Fatland Ull i Ølen (53 77 55 00) eller Hommersåk (51 66 93 93).

Innmelding - rett antall i god tid

I sesongen vil det oppstå noe kø på telefonen. Bruk innmeldingen på vår slakteweb, eller send innmelding på SMS én uke før ønsket levering. Bruker du slakteweben får du slakteopplysningene på skjermen rett etter slakting!

SMS-nummer til slakteriene er:

Ølen 98242202, Jæren 97472290 og Oslo 97692651

Skriv: «antall lam, antall sau + dato. Leverandørnr.og navn», Skriv f.eks. følgende: «63 lam, 6 sau onsdag 28 august. 53779 Per Sauebonde»

Egentransport av dyrene til slakteriet, søndagslevering til Fatland Ølen

Søndagslevering til Fatland Ølen gir deg pristillegg som tilsvarer pulje på over 200, uansett antall dyr levert. Ønsker du å levere slakt på søndager i sesongen skal dyrene være innmeldt innen torsdagen før. Første søndagslevering er søndag 26. august 2018.

Retur av slakt og skinn – bruk skjema og merker

Vi vil at dere skal bruke skjema for «Detalj om retur». Dette kan du hente direkte herfra. Sjåførene har også dette skjema i bilen, men vi vil at dere skal fylle det ut før sjåføren kommer!

Vi har merker på innmeldingskontorene til retur av skinn og dyr. Vi kan sende til dere, eller dere kan få av sjåførene. Viktig av dere setter klypene godt i før sjåføren kommer, slik at alt er klart. Skriv også opp øyrenummer på en lapp om hva som skal i retur og hvilke skinn som skal til garving. Satsene for leieslakting finner du her.

Fatland – det lønner seg!

Fatland betaler best for kvalitetslammene, og vi trenger lammene dine. Vi har gode avtaler med salg av lammekjøtt og ønsker enda flere som velger Fatland.  Hjelp oss med å skaffe flere leverandører. Avtal med naboene dine om at dere leverer sammen til Fatland.

Husk KSL!

Husk å sjekke at du har KSL i orden før lammesesongen starter!

Fatland leverer mange gode produkter som selges med «Nyt Norge»-merke. Matmerk stiller  krav om at alle produkter som skal merkes med «Nyt Norge» kommer fra produsenter med godkjent KSL-status.

Det er derfor veldig viktig at alle går inn på sin KSL-side via matmerk.no og sjekker sin status på KSL.

Her kan du se når du utførte siste egenrevisjon, og om du har lukket alle avvik fra en ekstern revisjon.

Egenrevisjon kan ikke være eldre enn 12 måneder.

Kjøttprodusenter som ikke følger opp internkontrollsystemet KSL, eller har avvik, blir trukket 20 prosent i oppgjørspris når de leverer dyr til samtlige norske slakterier.

Dersom du syns egenrevisjon eller lukking av avvik er vanskelig, så hjelper vi deg!

Ta gjerne kontakt med våre gode rådgivere

Odd Ingebret Paulsen på e-post eller tlf. 90 10 22 37, Tore Oftedal på e-post eller tlf. 96 94 61 81, for sauekontrollen Gerd Skjoldal e-post eller tlf. 95 89 63 34.

Vi gleder oss til et godt samarbeid også i årets travle høstsesong!

Prisendring livkalv

10. juli 2018
Fra og med 9. juli 2018 reduseres kalveprisen ned til samme nivå som den var våren 2018.
Les mer
Kalv

Prisendring livkalv

Fra og med 9. juli 2018 reduseres kalveprisen ned til samme nivå som den var våren 2018.

Endringer:

 • Grunnpris ned 3,00 kr./kg. i alle kategorier (1,00 kr./kg. ned melkeraser over 120 kg.)
 • Tillegg på tung rase 50% ned 500 kr. til 1.200 kr./kg.
 • Spedkalv ned 200 kr., fra 2.200kr til 2.000 kr. for oksekalv og fra 2.000 kr. til 1.800 kr. for kvigekalv.

Det er tidligere varslet om mulig endring i pris til høsten 2018, men blant annet på grunn av grovfôrsituasjonen justeres prisen ned fra og med 9. juli 2018.

Kalveprisen er nå lik på alle Fatlands anlegg.

Last ned prisliste på livkalv
Egenerklæring fra produsent for livkalvsalg

Kontakt Fatland Jæren:
Valborg Løge Sandvik
Telefon: 97 97 21 20
Send e-post

Helge Bærheim
Mobil: 46 69 46 39
Send e-post


Kontakt Fatland Ølen
Andreas Helgevold
Mobil: 98 24 22 02
Send e-post

Kontakt Fatland Oslo
Dag Erik Bråthen
Mobil 95 12 86 15
Send e-post