DSC 5466

Storfekjøttsatsinga i Hedmark

Storfekjøttproduksjonen i Hedmark skal øke med 20 % innen 2020 og med økt lønnsomhet!

En samlet verdikjede står sammen om en treårig satsing for økt storfekjøttproduksjon i Hedmark der hovedmålet for satsingen er: «Storfekjøttproduksjonen i Hedmark skal øke med 20 % innen 2020 og med økt lønnsomhet!»

Styringsgruppa for økt storfekjøttproduksjon i Hedmark hadde første møte fredag 7. mars og startet dagen med et besøk hos ammekuprodusent Kjell Joar Dybdal på Kolomoen i Stange kommune. Dybdal driver i dag med ammeku og sau og er nå i planleggingsfasen for en utvidelse av drifta med bygging av et ammekufjøs for femti ammekyr med full framfôring.

Aktørene bak

Bak satsingen står en styringsgruppe oppnevnt av Fylkesmannen i Hedmark bestående av Fylkesmannen i Hedmark, de fire slakteriselskapene Nortura SA, Furuseth AS, Fatland AS og Røros Slakteri AS, meieriselskapet TINE SA, avls- og interesseorganisasjonen TYR, faglagene Hedmark Bondelag og Hedmark bonde- og småbrukarlag og kommunal landbruksforvaltning.

Delmål

For å nå målet om 20 % økning innen 2020 er det valgt ut fire hovedsatsingsområder med følgende målsetninger:

 1. Hedmark skal være største ammekufylke innen 2020 med over 13 000 ammekyr og ha minst 15 % av landet ammekyr.
 2. Andelen slakta kalv skal reduseres fra 4,8 % til 1,0 % (sett opp mot antall mordyr) innen 2017.
 3. Økt kompetanse om storfekjøttproduksjon skal gi økt produksjon og lønnsomhet.
 4. Bedre utnyttelse av fylkets beiteressurser skal gi økt produksjon, bedre økonomi og en bedre hverdag for produsenten.

Bakgrunn for satsingen

Med en stabil årlig underdekning på cirka 10 000 tonn norskprodusert storfekjøtt de siste årene (fratrukket import knyttet til internasjonale handelsavtaler) er det stort potensial for å øke storfekjøttproduksjonen i landet. Nærmere 20 % av behovet for storfekjøtt i Norge er nå dekt av import, mens den politiske målsetningen er å være mest mulig selvforsynt.

Fra 2000 til 2013 har det totale kutallet sunket med 11,5 %. Hedmark skiller seg fra andre fylker med en økning i kutallet med 1 % i samme periode, men har likevel en nedgang i storfekjøttproduksjonen på 5 %. Som landets største landbruksfylke har Hedmark gode forutsetninger for å bidra til å nå den politiske målsetningen om å være mest mulig selvforsynt.

Tiltak

Tiltakspakken kan tematisk deles inn i fem hovedkategorier:

 1. Organisering (forflytning av dyr mellom besetninger og organisering av beiteressursene)
 2. Faglige og sosiale nettverk
 3. Utredninger og dokumentasjoner
 4. Rådgivningspakker
 5. Forskning og innovasjon

Gjennomføring

I gjennomføringen av satsingen er følgende punkter viktige:

 • Det er en målsetning at flest mulig av tiltakene som igangsettes er varige og gir varig effekt
 • Et best mulig samspill mellom de aktuelle aktører og som gjennom sine virkemidler kan bidra til økt produksjon
 • Satsingen skal ikke erstatte pågående prosjekter og initiativer, men heller støtte opp under og kopiere gode erfaringer fra disse til andre aktuelle områder
 • Tiltakspakken skal bestå av nye tiltak, forbedring av eksisterende tiltak eller etablering av allerede velfungerende tiltak i regioner som mangler disse
 • Tiltakene må gjerne være overførbare til å kunne implementeres på landsbasis
 • Tiltakspakken skal ta hensyn til at regionene og produksjonsformene har ulike begrensninger og muligheter og dermed innrette virkemiddelbruken etter dette