Småfe 2017

Vær smart - bruk elektroniske øremerker!

Det er viktig at all sau og lam blir merket elektronisk, slik at du får rett oppgjør.

Fatland er et moderne slakteri og vi har tatt i bruk moderne teknologi på våre slakterier for å være mest mulig effektive og konkurransedyktige.


E-øremerking av sau og lam er viktig for å sikre en best mulig logistikk i slaktefjøsene og på slakteriene. Det er viktigere enn noen gang at all sau og lam blir merket elektronisk, også for at du som produsent får det oppgjøret for kjøtt og ull som du har rett på.
Fatland gjennomfører individuell vurdering av ullklasse og ullvekt på slakteriene fra høsten 2017. Det vil ikke være mulig å gi rett ulloppgjør for sau og lam uten elektronisk merke.
Vi minner om at innkjøpte småfe skal merkes med hvitt elektronisk merke.  Pass på at innkjøpte værer/sauer har DITT øyrenummer!
Les også: Øremerking av småfe (Mattilsynet)
I dag dekker Fatland ekstrakostnaden ved bruk av elektronisk merke, ved å gi 70 øre ekstra per kilo.
Elektronisk indentifikasjon (EID) sikrer kvaliteten på data og er svært tidsbesparende sammenlignet med manuell avlesning og registrering, både for produsent og slakteri.

Elektronisk øremerking er et nyttig hjelpemiddel gjennom hele verdikjeden, fra fødsel til slakt.
Både småfe- og storfebønder kan dra god nytte av EID. Elektroniske øremerker kan benyttes for eksempel i vekter, skillesystemer, saltsteinsavlesere, fôringsstasjoner og mjølkeroboter.

Elektronisk øremerking er også effektivt og trygt å bruke når du skal registrere og rapportere blant annet fødsel, kjøp, salg og forflytninger av dyr, veterinærbehandling og slakting.