Bilder årsberetning 2016

1. oktober er telledato for dyr på beite – her er oversikten!

Du kan søke om tilskudd til dyr på beite fra og med 1. oktober, og fram til søknadsfristen 15. oktober.

Dersom du ikke har sanket dyrene inn fra utmarksbeite på søknadstidspunktet, og derfor ikke kan fylle ut antall dyr som har gått de påkrevde ukene på beite, eller ikke kan fylle ut antall sau/lam sanket fra utmarksbeite, kan du etterregistrere dette antallet i søknaden innen 10. januar.

Hvordan søke?

Dyr på beite

Før opp antall dyr som har gått minst 12 eller 16 uker på beite, uavhengig av om dyrene har beitet på innmarksbeite eller utmarksbeite. Kravet om at dyrene skal ha gått minst 12 uker på beite gjelder for foretak i arealsone 5-7, mens kravet om at dyrene skal ha gått minst 16 uker på beite gjelder for foretak i arealsone 1-4.

Dyr på utmarksbeite

Storfe, hest og geit: I søknadskjemaet fører du opp antall dyr som har gått minst 5 uker på utmarksbeite.

Sau og lam: I søknadsskjemaet fører du opp antall sau og lam som er sluppet på utmarksbeite og antall sau og lam som er sanket fra utmarksbeite etter å ha vært på utmarksbeite i minst 5 uker. Tilskuddet utmåles på grunnlag av et veid gjennomsnitt av antall dyr sluppet og antall dyr sanket. Dyr sluppet teller 70 % og dyr sanket teller 30 %. Dyr som sankes fra utmarksbeite etter mindre enn 5 uker på utmark, skal ikke tas med når antall dyr sluppet oppgis.

Eksempel:

  • Antall sau og lam sluppet på utmarksbeite (minus dyr som sankes etter mindre enn 5 uker): 100
  • Antall sau og lam sanket fra utmarksbeite (minst 5 uker): 90

Et foretak slipper 100 sau og lam på utmarksbeite. Foretaket sanker 90 sau og lam som har vært minst 5 uker på utmarksbeite. Med den fastsatte vektingen, vil foretaket få utmarksbeitetilskudd for 97 sauer og lam. Se tabell nedenfor for beregning.

Sluppet på utmarksbeite Sanket fra utmarksbeite Tilskuddsgrunnlag
Antall sau og lam 100 90
Vekting 70 prosent 30 prosent
70 27 97 (70+27)


Opplysningene er hentet fra Landbruksdirektoratet sine sider, les mer: www.landbruksdirektoratet.no

Vi kan rådgi!

Ta kontakt med våre gode rådgivere på sau for bedre produksjon og resultater.

Kontakt oss for hjelp med
• Drift og stell
• Produksjonsplanlegging
• Økonomi
• Bygg og husutnyttelse

Fatland Jæren og Fatland Oslo
Produsentrådgiver Tore Oftedal
Mobil 96 94 61 81
Send e-post

Fatland Ølen
Produsentrådgiver Hilde K. Håland
Mobil 98 24 22 14
Send e-post