safe image.php

Norske slakterier er i i Europa-toppen, også innen hygiene

Fagfolk fra kjøttbransjen, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen oppsummerer forskningsprosjektet Hygenea - risikobasert hygienekontroll i europeiske slakterier.

Resultater fra prosjektet og erfaringer fra felt ble delt og diskutert på et avslutningsseminar. I sin oppsummering la fagdirektør Ole Alvseike i Animalia vekt på tre forhold;

- Norske slakterier er i Europatoppen når det gjelder hygiene. Tillit mellom sentrale aktører er en viktig suksessfaktor og roller og habilitet må respekteres. Kjøttbransje, Mattilsyn og FoU-miljøer må kommunisere og samhandle rundt slaktehygiene slik at disse forholdene blir ivaretatt, sier Alvseike.

Han får støtte fra seksjonssjef Nina Krefting Aas ved Mattilsynets hovedkontor.

– Det er  viktig at aktørene samhandler for å ivareta både forbruker- og næringshensyn og ønsker å legge til rette for fortsatt innovasjon i slakteribransjen, sier Aas.

Terje Wester, konsernsjef i Fatland, understreket viktigheten av at kompetansen i verdikjeden må brukes til det beste for kvalitet og mattrygghet.

- Dagens seminar viser den store kunnskapen som finnes i FoU, hos myndighetene og i slakteriene. Hygena har vært et vellykket og nyttig prosjekt, sett fra industrien sin side. Det er gledelig å se at vi har de beste slakterne i Europa, og et godt samarbeid med Mattilsynet, forteller Wester.

Professor Eystein Skjerve fra Veterinærhøgskolen NMBU la vekt på at det er viktig å dra med akademiske institusjoners kompetanse.

- For Veterinærhøgskolen må den anvendte kompetanse vi trenger for vår veterinærutdanning utvikles i direkte samhandling med næring og tilsyn. Vi mangler kanaler for denne samhandlingen med Mattilsynet, men det er relativt lett å utvikle - hvis en ønsker det. Det kan være kostbart for samfunnet å ikke gjøre dette, poengterer Skjerve.

Kilde: Animalia.no

FAKTA OM HYGENEA-PROSJEKTET:

  • Hygenea er et treårig prosjekt av Forskningsrådets BIONÆR-program. Prosjektet skal bidra til at målrettet jobbing med slaktehygiene gir maksimal mattrygghet.
  • Hygenea startet opp i 2015 og ble avsluttet 1. kvartal 2018. Animalia AS har vært prosjekteier og samarbeidet med KLF, Fatland AS, Furuseth AS, NoriDane Foods AS, Nortura SA og NHO Mat og Drikke.
  • Åtte norske slakterier og et utvalg slakterier i Tyskland, England, Spania og Danmark har vært med i prosjektet. Hovedfokus er på småfe- og storfeslakting.