DSC 4833-kopi

Har du mulighet til å selge kyr nå?

Dagens livdyrsituasjon på melk er prekær.

Fatland har i dag en stor underdekning på melkekyr, spesielt fra besetninger med kjent og god klauvstatus.

Forhåndstallet på melk har steget til over all forventning, prisen på sommermelka er for tiden snill, samtidig kjenner vi på ettervirkningene av den økte kvige-slaktinga i tørkeåret 2018. Dette er faktorer som gjør at vi per i dag har rekord stor etterspørsel etter lakterende kyr.

I oktober vil melkeprisen gå noe ned igjen. Vi forventer at svenskehandelen åpner igjen, og at meieriet i Irland kommer i gang.

Stort kvotesalg i 2020 gir oss en bekymring for omsetning av melkekyr vinteren 20/21. Vi frykter mange gode melkedyr ender som slakt på grunn av usikre prognoser på melk. Påfølgende bekymring er kalvesituasjonen.

Så hvilke tips kan vi gi deg som skal avvikle melkeproduksjonen i 2021, og som har mange gode melkekyr som du ønsker å selge til liv?

Hva selger best av livdyr?

Dyr med god helse status, har god ytelse, ett godt eksteriør, god avstamming, er robuste og enkle å håndtere.

Kjent smittestatus:

Klauvhelse: Vi oppfordrer deg til å allerede nå skaffe kjent smittestatus på klauv. Det er spesielt god etterspørsel fra besetninger som er friske fra klauvlidelser som Digital Dermatitt og Klauvspalte flegmone/betennelse (grønn). Det vil si at du må gjennomføre en klauvskjæring på alle hundyr, helst over 18 mnd. Dette må utføres av sertifisert klauvskjærer, en gang før salget. Vi anbefaler deg å starte planlegging og gjennomføring av dette allerede nå grunnet kapasitet til klauvskjærere.

BRSV og BCoV: Veterinær tar blodprøver på kalver over 6 mnd. Dette gir en oppdatert status på hvordan smittesituasjonen har vart i din besetning siste 6 mnd. Du kan også sende melkeprøver fra tank eller førstegangs kalvere til meieriet. Resultatet er gyldig i 410 dager.

Jurhelse og andre smittsomme sykdommer må også være kjent.

Vi mener det er viktig du har fokus på egen smittebeskyttelse med tanke på persontrafikk, inn og utlastingsforhold ved slakt, samt innkjøp av livdyr. Dette bidrar til å gi oss et tryggere bilde på smittestatus i din besetning.